Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 84 от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата ...

С проекта на Постановление се предлага изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища.

Съгласуването на проекта на Списъка със средищните училища и предложението за внасяне в Министерския съвет е направено от междуведомствена комисия с представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република България, създадена към министъра на образованието и науката.

Във връзка с движението и обхвата на учениците в началото на учебната 2015/2016 година, регионалните инспекторати представиха в МОН експертни становища, с които се актуализира базата данни в МОН за утвърдените в Постановление № 84 на МС от 2009 г. средищни училища.

Това наложи актуализиране на Списъка на средищните училища в страната, както следва:

1.   Поради липса на 10 пътуващи ученици да отпаднат 12 от вписаните в Списъка на средищните училища в Постановление № 84 на МС от 2009 г.

2.   След обобщаване и анализ на получената от РИО и общините информация ще бъде вписано 1 ново средищно училище - ОУ „Васил Левски“, с. Прилеп, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, в което се обучават 15 ученици от населени места, в които няма съответно училище.

3. Списъкът на средищните училища в страната за учебната 2015/2016 година се актуализира предвид горепосоченото, като броят на средищните училища в Списъка ще бъде общо 783 средищни училища, от 640 населени места, от 241 общини, от 28 области. По данни на РИО към началото на учебната 2015/2016 година в тях се обучават общо 193 980 ученици, като пътуващи до 16-годишна възраст са 42 891 ученици.


Дата на откриване: 12.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари