Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми "На училище без отсъствия" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери за 2015 година за финансово осигуряване на дейности по националните програми „На училище без отсъствия” и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

Средствата са в размер на 1 970 198 лв„ осигуряват се от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и са разпределени както следва:

        Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“ - 608 591 лв. за изплащане на реално взети учебни часове от учители/възпитатели, които са замествали отсъстващи от работа учители или възпитатели за периода 01.03.2015 г. - 30.06.2015 г.;

        Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ - 1 361 607 лв., в т.ч. 612 347 лв. за изплащане на годишните разходи за интернет на училищата и 749 260 лв. за изграждане на безжични мрежи и закупуване на крайни устройства за училищата.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.


Дата на откриване: 14.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари