Обществени консултации

Проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Предложеният проект на Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол очертава приложното поле на националния метрологичен контрол на средства за измерване, които се използват за измервания, свързани със здравеопазването, обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания и заменя сега действащата наредба в тази област. С проекта се цели привеждане на национално законодателство в съответствие с изискванията на европейското законодателство в областта на метрологията, допълване или отменяне на техническите и метрологичните изисквания, съответно редът за провеждане на контрол на определени средства за измерване, определяне на процедура по прилагане на изискванията на Регламент (ЕО) № 764/2008 на ЕП и на Съвета относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки, въвеждане, запазване или отмяна на метрологичен контрол на определени средства за измерване, привеждане на изискванията в съответствие с актуални действащи стандарти и рекомендации на Международната организация по законова метрология, въвеждане на процедура за извършване на метрологична експертиза на средства за измерване и някои други промени, свързани с практическото прилагане на действащата наредба.

В резултат на действието на предлагания акт ще се подобрят надеждността и проследимостта на измерените резултати, ще се повиши увереността на икономическите оператори и крайните потребители на средства за измерване в точността и достоверността на съответните средства за измерване. Това ще е предпоставка за осигуряване на по-голяма прозрачност и точност на измерванията при осъществяване на търговските сделки, при събирането на фискалните постъпления и държавните вземания.


Дата на откриване: 19.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 2.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари