Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Необходимостта от изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност се обуславя, поради следните причини:

Предоставяне на възможност за планиране на дейностите по профилактиката на болестите по животните и за навременно осигуряване на необходимите средства за диагностика и превенция на болестите по животните и навременното изпълнение на мерките заложени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

Осигуряване на по-тясна връзка между фермерите, регистрираните ветеринарни лекари и официалните такива чрез въвеждане на задължения на собствениците на животни да уведомяват незабавно регистрираният и официалният ветеринарен лекар при влошаване общото състояние на животните. Това от своя страна ще доведе до подобряване здравния статус на животните и хората, както и предпазване от възникването на епизотии.

Ограничаване на незаконния внос, търговия и придвижване на неидентифицирани животни с неясен произход и неизяснен здравен статус.

Оптимизиране на работата на Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните с въвеждане на задължение на регистрираните ветеринарни лекари да въвеждат необходимите данни в Интегрираната информационна система на БАБХ в срок до 48 часа от настъпването на дадено събитие (раждане на животно, продажба, смърт и т.н.).

Предоставяне на законова възможност на ползвателите на обектите за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти да получават средства при събирането, транспортирането, обезвреждането и съхранението на страничните животински продукти ще се даде възможност на бъдещи инвеститори да експлоатират подобни обекти и да получават средства за извършваната от тях дейност без задължението да бъдат собственици на такъв обект.

Изменението в Закона за ветеринарномедицинската дейност е насочено към постигане на следните цели:

  • Гарантиране на здравния статус на животните и хората с предприемането на навременни мерки от страна на собствениците на животни и ветеринарните лекари при възникване на заболяване;
  • Планиране на необходимите средства и осигуряване навременното изпълнение на мерките заложени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

С прилагането на закона се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

  • Повишаване на здравния статус на хората и животните, предотвратяване възникването на епизотии и намаляване на икономическите загуби за собствениците на животни и за държавата;
  • Подобряване на координацията между стопаните на животни, ветеринарните лекари обслужващи животновъдния обект и официалните ветеринарни лекари от системата на Българската агенция по безопасност на храните;
  • Прекратяване на незаконния внос, търговия и придвижване на неиденитфицирани животни, с неясен произход и здравен статус, които от своя страна за потенциален източник за разпространение на заболявания, нанасящи сериозни икономически загуби както за собствениците на животни, така и за държавата.

 


Дата на откриване: 21.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари