Обществени консултации

Проект на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП) бяха извършени промени в състава и функциите на Съвета по защита като междуведомствен орган, бе уреден статутът на Бюрото по защита като структура към главния прокурор, на когото бяха предоставени правомощия по осъществяване на Програмата за защита и развити допълнителни функции на Бюрото. Тази нова самостоятелна организационна структура, получила правомощия да взема оперативни решения е под контрола на Съвета по защита, от една страна и под ръководството на главния прокурор, от друга.

Тези законови промени са свързани с извършването на многобройни и важни промени в сега действащия Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ППЗЗЛЗВНП). Предвид това и съгласно чл. 11 от Закона за нормативните актове се изготви проект за нов подзаконов нормативен акт, като Правилникът за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет с Постановление № 196 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2005 г., изм. бр. 94 от 2008 г.) ще се отмени.

С новия Правилник ще се уреждат условията и реда за организация и изпълнение на мерките по Програмата за защита на застрашени лица, с цел по-голяма прозрачност в процедурата по осигуряване на специална защита от страна на държавата на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и на лица, пряко свързани с тях, когато не могат да бъдат защитени със средствата, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. 


Дата на откриване: 11.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 25.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари