Обществени консултации

Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания"

Проектът на Правилник на Фонд „Научни изследвания има няколко цели:

-       Създаване на ясно дефинирани, конкретни и устойчиви правила и процедури за работата на Фонда с разграничаване на управленските, административните и научно-експертните дейности;

-       Участие в управлението и в оперативната работа на Фонда на водещи учени в страната;

-       Въвеждане на Дългосрочен план за работа и развитие на Фонда, основаващ се на свързаните с насърчаването на научните изследвания национални стратегически и програмни документи и програмите на Европейския съюз за съответния програмен период;

-       Създаване на условия за финансиране на най-добрите научни проекти чрез осигуряване на обективно оценяване на проектните предложения от компетентни и независими национални и международни оценители;

-       Въвеждане на критерии за оценяване на изпълнението на проектите и правила за текущ контрол на изпълнението на договорите за финансиране на проекти с цел законосъобразно и ефективно управление на средствата на Фонда;

-       Осигуряване на мониторинг и анализ на дейността на Фонда и прилагане на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ и процедурите, предвидени в същия правилник;

-       Гарантиране на прозрачност в работата и решенията на Фонда.

За осъществяване на тези цели в проекта на правилник подборът на учени за участие в ръководните органи на Фонда и в научно-експертните комисии, както и подборът на оценители се осъществява на основата на класиране на учените в България по научни области. Класирането се осъществява от специализирана комисия и се основава на научните публикации и цитиранията на учените през последните години.

В проекта на правилник са описани основните видове конкурси, които обявява Фондът. Предвидени са ясни условия, процедури и срокове за обявяването на конкурсите, подаване и оценяване на проектните предложения, подписване на договорите и изпълнението на проектите. Определен е и редът за промени в хода на изпълнение на проекта, както и за научното им и финансово отчитане.

Проектът на правилник предвижда с решението на ИС за провеждане на конкурсна процедура да се одобряват Насоки за кандидатстване. Режимът на държавна помощ е неотменно изискване за насоките съгласно чл. 39, ал.1, т. 2 (4).

С оглед ускоряване на процедурите по оценка на междинните и окончателните отчети проверката за изразходваните средства се извършва от външен одитор - експерт-счетоводител, избран чрез жребий от представители на Фонда от регистъра на одиторите - експерт-счетоводители.

Дадени са и дефиниции за научни изследвания, които са взети от Регламент 651/2014 и Рамка за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации. Правото на ЕС допуска повтаряне на текстове от Регламенти в национално законодателство в случаите, при които има разминаване между националната норма и разпоредбата на регламента и/или пояснителен документ към него.

Правилникът регламентира планирането и отчитането на дейността на Фонда, включително и публичното представяне на резултатите и обсъждането им, както и награди за най-добри постижения.

Чрез новия Правилник ще бъдат създадени условия за увеличаване на общия обем на средствата и инвестициите в областта на научните изследвания на базата на насочването им към стратегически важни научни области за решаване на предизвикателствата пред обществото и икономиката, на резултатите от научните разработки и развитието на човешките ресурси за научни изследвания и за икономиката. Създават се условия за повишаване на доверието на учените и Обществото към финансиращите структури и на международната научна общност за включване на българските учени в международни проекти и програми.

В допълнение към Правилника с оглед предотвратяване на дублирането на мерки и кръстосаното субсидиране между операциите, финансирани от Фонд „Научни Изследвания“ и ОП НОИР, се предвижда извършване на демаркацията на етап Програмиране и взаимното сътрудничество между ФНИ и ОП НОИР с участието на представители на ФНИ в Комитета за наблюдение на ОП НОИР и представител на МОН в ИС на ФНИ. Предприетите мерки дават гаранция избягване на двойно финансиране и за извършване на проверки на ниво индивидуален проект.

Предложеният нормативен акт няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. Необходимите финансови средства за прилагането му ще бъдат осигурени от държавния бюджет.


Дата на откриване: 11.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 25.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари