Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност

Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност е изготвен на основание на чл. 14, ал. 2 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ).

            Основни акценти в проекта на наредба:

·         Усъвършенстват се текстове в настоящия подзаконов нормативен акт, касаещи конкретизирането на компетентните държавни органи и на техните правомощия, което ще доведе до отстраняване на трудностите при прилагането на съответните разпоредби.

·         Прецизирани са разпоредби по отношение на мерките за предотвратяване на изпирането на пари чрез пощенската мрежа в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари.

·         Конкретизирано е, че приложното поле на Наредбата се отнася и до лицата по чл. 22 от ЗПУ, чрез което се пояснява, че лицата по договор за изпълнение на части от дадената на пощенски оператор индивидуална лицензия следва да спазват всички изисквания по Наредбата.

·         Пояснява се, че структурата по сигурността на пощенските оператори задължително включва и служител по сигурността, компетентен в областта, който да отговаря за изпълнението на изискванията за пощенската сигурност.

·         Предложена е редакция на текста, свързан с осъществяването на контрола по наредбата, чрез която се изяснява механизма на взаимодействие между Комисията за регулиране на съобщенията и органите по смисъла на чл. 94, ал. 2 от ЗПУ.

Текстът на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 01.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност може да се види в Приложението.

 

Лица за контакти:
Людмила Зимбилева;
Началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“ в МТИТС;
Тел.: 02/949 24 03;
Е-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg;
Илиана Карафизиева;
Държавен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги“ в МТИТС;
Тел.: 02/ 949 24 02;
Е-mail: ikarafizieva@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 12.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 14.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари