Обществени консултации

Проект на Закон за техническите изисквания към продуктите

Проектът на Закон за техническите изисквания към продуктите осигурява въвеждането на разпоредбите на 14 директиви и прилагането на 3 регламента на Европейския съюз. С предвидените в законопроекта наредби ще се определят изискванията към детските играчки, пиротехническите изделия, взривните вещества за граждански цели, плавателните съдове за отдих, обикновените съдове под налягане, съоръженията под налягане, везните с неавтоматично действие, средствата за измерване, асансьорите, съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, радиосъоръженията, електромагнитната съвместимост на продуктите. Съществуващите нормативни изисквания към изброените продукти ще отпаднат от действащия понастоящем Закон за техническите изисквания към продуктите, но той няма да бъде отменен, а ще бъде преименуван на Закон за техническите изисквания към продуктите и техническия надзор на съоръженията с повишена опасност. В неговия обхват ще останат разпоредбите, свързани с някои продукти (лични предпазни средства, въжени линии, газови уреди, машини, шум от машини) до приемането на ново европейско законодателство за тях, както и техническият надзор на съоръженията с повишена опасност.

С проекта на нов закон и подзаконовите актове към него няма да се извършат значими промени в действащите понастоящем съществените изисквания към продуктите и процедурите за оценяване на тяхното съответствие.

Новите елементи са свързани с подобряване на възможностите за проследяване на продуктите във веригата на разпространение, въвеждане на по-подробни и хармонизирани на европейско ниво изисквания към органите, извършващи оценяване на съответствието на продуктите, ясно и пропорционално разпределение на задълженията на икономическите оператори (производители, вносители и дистрибутори) в зависимост от ролята им във веригата на разпространение на продуктите, задължения за обмен на информация и сътрудничество между икономическите оператори и органите за надзор на пазара.

Законът ще изисква всеки икономически оператор да поддържа регистър с данни за всеки икономически оператор, който му е доставил продукт, както и за всеки икономически оператор, на когото е доставил продукт. Тази информация е особено важна при идентифициране във веригата на разпространение на продукти, които не съответстват на изискванията или представляват риск, и за които се изисква предприемане на съответните мерки, включително изтегляне от пазара или изземване.

В съответствие с директивите на ЕС се въвеждат по-подробни изисквания по отношение на независимостта, компетентността и организацията на работата на органите за оценяване на съответствието на продуктите. Тези органи извършват изпитвания и проверки на продуктите и производствените процеси, за да се гарантира, че производителят е проектирал и произвежда продукти, които отговарят на изискванията за безопасност.

Предвижда се Законът да влезе в сила от 20 април 2016 г., а разпоредбите, регламентиращи предоставянето по електронен път на документи и информация от органите за оценяване на съответствието - от 1 юли 2017 г.


Дата на откриване: 18.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 1.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари