Обществени консултации

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване цели въвеждане на разпоредбите на Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване (OB, L 354, 28.12.2013 г.). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2006 г., изм и доп., бр. 40 и 61 от 2006 г., бр. 50 от 2014 г.). Отменянето на наредбата произтича от обстоятелството, че Директива 2013/53/ЕС отменя Директива 94/25/ЕО, чиито разпоредби бяха транспонирани в действащата наредба.

Новите елементи в Директива 2013/53/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за:

- задълженията на икономическите оператори;

- проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка и улесняване надзора на пазара;

- правилата за нанасяне на маркировката „СЕ” на плавателните съдове и двигателите;

- изискванията към органите за оценяване на съответствието.

Включени са разпоредби относно задълженията на частните вносители, свързани с оценяването и удостоверяването на съответствието на продуктите. Това ще допринесе за повишаване безопасността на пуснатите в действие плавателни съдове, които попадат в обхвата на наредбата, когато производителят в трета страна не е изпълнил задълженията си по наредбата и продукта се внася за използване на територията на ЕС от частно лице за негови собствени нужди.


Дата на откриване: 18.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 1.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари