Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 27 юни 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка

            Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са в следните насоки:

            1. Промените в чл. 2 са в съответствие с определенията, предвидени в Регламент (ЕО) № 1073/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози.           2. Предложеното допълнение към чл. 4, ал. 1 се основава на факта, че маршрутът на международния превоз включва българска територия и съгласно чл. 2, параграф 1, букви „б“ – „г“ от Регламент (ЕО) № 1073/2009 е „международен превоз“, за който, съгласно чл. 4, параграф 1 от регламента, се изисква сертификат.

            3. Предложените промени в чл. 4, ал. 2 са в съответствие с българското законодателство и в частност с чл. 12б от Закона за автомобилните превози, където е посочено, че лицето, което извършва превоз за собствена сметка трябва да е едноличен търговец или юридическо лице.

            4. Допълнението към чл. 5, т. 1 произтича от въвеждане на възможността за предоставяне на водачи на основание договор, различен от трудовия, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/2009.

            5. Проектът на наредба предвижда отмяна на т. 2, т. 3, т. 7, т. 8 и т. 9 от чл. 5 във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

             6. Предвидените промени в т. 4- 6 на чл. 5 целят пояснение на представяните документи.

            7. Въвежда се образец на декларация (Приложение № 4) за спазване на изискванията относно времето за управление и почивка на водачите, съгласно глава шеста от Закона за автомобилните превози.

8. Създадената нова т. 11 към чл. 5 определя документа, който да се представи към заявлението по чл. 5, когато превозното средство не е собственост на лицето по чл. 2.

            9. Предвидената промяна на образеца на Сертификат, издаден за извършване на превози с автобус за собствена сметка на основание Регламент (ЕО) № 1073/2009 осигурява прилагането на Регламент (ЕС) 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/ 98 на Комисията.

            10. На основание на предложените изменения на наредбата, е предвидено променено заявление по образец (Приложение № 2) към чл. 5.

            11. Промените в чл. 9 са в съответствие с определенията, разпоредени в Регламент (ЕО) № 1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари.

            12. Допълнението към чл. 12, т. 1 произтича от въвеждане на възможност за предоставяне на водачи на основание договор, различен от трудовия, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.

            13. Проектът на наредба предвижда отмяна на т. 2 и т. 4 от чл. 12 във връзка с прилагането на комплексно административно обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

            14. На основание на предложените изменения на наредбата, е предвидено променено заявление по образец (Приложение № 3) към чл. 12.

            15. Допълнението към чл. 17, т. 1, б. „а“ и т. 3, б. „а“ произтича от въвеждане на възможност за предоставяне на водачи на основание договор, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1073/2009.

            16. Допълнението към чл. 18, т. 1 произтича от въвеждане на възможност за предоставяне на водачи на основание договор, различен от трудовия, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1072/2009.

            17. Предложените допълнения в чл. 17, т. 3 и чл. 18 на Наредба Н-8 са в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози - чл. 7б, ал. 1 и чл. 12, ал. 10.

Лице за контакт:
Мадлен Кънчева
Главен експерт
Дирекция „Автомобилни превози“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/ 93-08-854
E-mail: mkancheva@rta.government.bg


Дата на откриване: 19.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари