Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Предвидените с проекта на наредба изменения и допълнения са в следните насоки:

1. Осигурява се прилагането на Регламент (ЕС) 361/2014 на Комисията от 9 април 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно документите за международен превоз на пътници, извършван с автобус, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2121/98 на Комисията (ОВ, L 107 от 2014 г.), както и на Поправката на Регламент (ЕС) 361/2014 (ОВ, L 258 от 2015 г.). Необходимите и предложени с проекта на наредба изменения, произтичащи от посочените нормативни актове на Европейския съюз, са измененията на приложение № 23а към чл. 52а, ал. 1 и приложение № 27 към чл. 45б, ал. 1, т. 1 от Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Двете приложения представляват образци на документи съответно на пътен формуляр за международни случайни превози и каботажни превози под формата на случайни и на заявление за издаване на разрешително за редовен и специализиран превоз на пътници, както и за подновяване и промяна на условията по разрешителното. Образците на документите са приведени в съответствие с образците, определени в Регламент (ЕС) 361/2014 и Поправката на Регламент (ЕС) 361/2014.

2. Проектът на наредба предвижда мерки за прилагането на комплексно административно обслужване в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” във връзка с администрирания от агенцията регулаторен лицензионен режим за извършване на международни автомобилни превози на пътници и товари. В тази връзка е допълнението, предложено с § 2 относно чл. 6, ал. 8, т. 4 и ал. 12, измененията и допълненията по § 4 относно чл. 8, ал. 1 и 2 и допълнението, предложено с § 5 относно чл. 9, ал. 8 от наредбата. Предлага се удостоверението за липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс да се изисква от лицата, доказващи финансова стабилност само, ако по служебен път се установи, че заявителят има някакви задължения. Служебната проверка дава информация само относно наличието или липсата на задължения, но не и какви са те, изискването към превозвачите е да нямат задължения за данъци и осигурителни вноски. Във връзка с това е необходимо представянето на удостоверението, от което е видно какви са задълженията.

В чл. 8, ал. 1 отпадат част от документите, които превозвачът прилага към заявлението си за издаване на лиценз. Запазени са само документите, удостоверяващи обстоятелства, за които администрацията не разполага с информация и документи, които не могат да се набавят по служебен път.

Предвидена е възможност заявленията за издаване на лиценз на Общността, за увеличаване на броя на заверените копия към лиценза, както и заявленията за отразяване на промени в обстоятелствата и за издаване на дубликат на лиценза да се подават във всеки областен отдел на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” лично или по пощата.

Горепосочените мерки имат за цел да се опрости процедурата по издаването на лицензи на Общността и да се улеснят превозвачите при предоставянето на тази услуга.

3. Във връзка с изискването за установяване на територията на Република България се предлага то да се доказва чрез нарочни проверки за установяване на съответствието на превозвача с това изискване. Проверките ще се извършват от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и ще бъдат в рамките на процедурата по установяване на съответствието на превозвача с всички останали изисквания за издаване на лиценз на Общността. Декларирането на съответствието с изискването за установяване на територията на страната, предвидено в чл. 6а, ал. 3, не осигурява надеждна и пълна информация относно това изпълнени ли са всички изисквания, така както са посочени в чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009. Честа практика е превозвачите да декларират, че отговарят на изискването и при последваща проверка от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” да се установи, че липсва каквото и да било съответствие с който е да е от елементите на изискването за установяване. Това води до започване на процедура по прилагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на превозвача до отстраняване на несъответствието, след което на процедура по отнемането на лиценза на превозвача, а на практика лиценз изобщо не е трябвало да бъде издаден, тъй като превозвачът не е отговарял на изискванията още при самото му издаване. С така предложеното изменение, посочено по-горе, се цели да се преустанови издаването на лицензи на превозвачи, които не отговарят на изискванията.

4. На следващо място с § 5 относно чл. 9 от проекта на наредба е предвиден ред за вписване и отписване на моторните превозни средства от регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, с което ще се осигури прилагането на посоченото изискване, въведено със закона.

Конкретизира се и по какъв ред се разглеждат заявленията за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността, тъй като към настоящия момент в наредбата не е указано какъв е редът за разглеждането им.

5. Измененията, предложени с § 1, § 2 относно чл. 6, ал. 7, т. 2 и 3, б. „а”, § 6 – 9 имат за цел привеждането на текстове от наредбата в съответствие със Закона за автомобилните превози или подобряването им, за да са по-ясни и точни.

В чл. 2 ал. 2 се отменя, тъй като не урежда изчерпателно случаите, в които не се изисква лиценз съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за автомобилните превози. Тъй като изключените от правилото да се извършват с лиценз превози вече са уредени в закона, се предлага текстът от наредбата да се отмени. По същите съображения е предложено и изменението на чл. 14, ал. 2 от наредбата, в която са предвидени основания за прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Общността, които не съответстват на предвидените в чл. 11 от Закона за автомобилните превози.

Изменението на чл. 6, ал. 7, т. 3, б. „а” е необходимо, тъй като в съставянето на отчета и заверяването му не се извършват на една и съща дата. Съставянето на отчета може да бъде много по-рано от заверяването му и понякога това води до невъзможност да бъде спазен срокът за представянето на отчета в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” във връзка с ежегодното доказване на съответствието с изискването за финансова стабилност. Затова се предлага срокът за това да бъде по-кратък, но да тече от заверяването на отчета, а не от съставянето му.

Чл. 10 от наредбата се привежда в съответствие с чл. 8, ал. 3 от Закона за автомобилните превози.

В чл. 14, ал. 1 се отменя, тъй като в чл. 106а, ал. 1, т. 6 от Закона за автомобилните превози са предвидени основания за прилагане на принудителни административни мерки при настъпване на някое от същите обстоятелства по чл. 14, ал. 1, в която обаче са предвидени основания само за предоставяне на срокове за отстраняване на несъответствията, без да се спира дейността на превозвача. С отмяната на чл. 14, ал. 1 се отстранява противоречието между наредбата и закона.

Лице за контакт: 

Николай Караиванов

Директор на дирекция "Автомобилни превози" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

тел. 02/9308858


Дата на откриване: 20.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.12.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2015 г. 21:15:54 ч.
Ynoneva

Изменение на Наредба 11

Имам коментар по отношение на срока за издаване на заверено копие към лиценз на Общността, който е 30 дневен. Смятам, че с оглед облекчаване на бизнеса и факта да не се възпрепядства заради администрацията работата на превозвачите би следвало този срок да е по-кратък. Основната причина е че в повечето случаи превозвачите закупуват ново МПС с цел да реализират повече печалба, но това не може да стане преди да са си извадил ново заверено копие, тъй като по закон са задължени при проверка на пътя да го представят на контролните органи. За срок от 1 месец превозвачите се възпрепятсват да работят заради административен срок.

01 декември 2015 г. 21:22:35 ч.
Ynoneva

Изменение на Наредба 11

Апелирам за по-бързо пускане на електронните услуги на Изпълнителната агенция ,, АА''. Звучи много несериозно и нелепо Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията към  2015 г. да няма нито една активна елетронна услуга по близо до гражданите и бизнеса.