Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия

 С предложения проект на наредба се цели в националното ни законодателство да бъдат въведени мерки за прилагането на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията (Регламент (ЕС) № 376/2014 г.) (обн., ОВ L 122, 24/04/2014) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1018 на комисията от 29 юни 2015 година за установяване на списък с класификация на събитията в гражданското въздухоплаване, които трябва задължително да бъдат докладвани в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 163, 30/06/2015).

Регламент (ЕС) № 376/214 цели осигуряване на високо ниво на безопасност в областта на гражданското въздухоплаване в Европейския съюз с оглед намаляване  броя на произшествията и инцидентите и гарантиране на общественото доверие във въздушния транспорт.

 Настъпването на произшествия в гражданското въздухоплаване често се предшестват от свързани с безопасността инциденти и пропуски, показващи наличието на  рискове за безопасността. В тази връзка информацията относно безопасността в гражданското въздухоплаване е важен източник за откриване на действителни или потенциални рискове за провеждането на полетите. Независимо, че анализът на настъпили произшествия е от решаващо значение за бъдещото им предотвратяване, установено е, че системите с чисто последващо действие, са с ограничени ползи по отношение на внасянето на подобрения. Ето защо тези системи следва да бъдат допълнени със системи с активни мерки, използващи други видове информация, свързана с безопасността, с цел внасяне на реални подобрения в авиационната безопасност. Европейският съюз и страните членки трябва да допринасят за повишаване на авиационната безопасност посредством въвеждане на основани на доказателства системи за безопасност, насочени към предотвратяване на произшествия въз основа на анализ на цялата налична информация, включително на информация за настъпилите събития в гражданското въздухоплаване.

 Приложимата информация за целите на повишаване на авиационната безопасност в гражданското въздухоплаване следва да се докладва, събира, съхранява, защитава, обменя, разпространява и реализира и на основата на събраната информация да се предприемат подходящи действия по отношение на безопасността. Изграждането на системи за управление на безопасността във въздухоплавателните организации е възможна само на основата да база данни за реализирани събития.

 Във връзка с изложеното с § 2 от проекта се въвеждат изискванията за докладване, събиране, съхраняване, защитата, обмена, разпространяването и използването на информация за безопасността на полетите в съответствие с решенията на Европейската комисия.

            Параграф 3 от проекта уточнява обема на събираната информация, формите за нейното събиране и обмен съгласно приложимите изисквания на правото на Европейския съюз.

 С промените в § 4 се посочва коректното наименование на Евроконтрол, а именно – Европейска организация за безопасност във въздушната навигация.         

Проектът предвижда и отмяна на Приложение № 8, в което към настоящия момент се съдържа списъка на събитията, събирани като информация на основание на изискванията на отменената Директива 2003/42/ЕО.

В съответствие с изискването на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85  на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.) проектът на наредба е съгласуван с членовете на Работна група № 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Предлаганият проект на наредба няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван на Интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища. Проектът е публикуван и на сайта за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакт:

Стефан Атанасов Петров

Главен специалист в „Дирекция звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“

тел: 02/9409864

e-mail: spetrov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 20.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари