Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги


Дата на откриване: 25.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 9.12.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 декември 2015 г. 16:49:21 ч.
enedyalkova

Забележки и коментани относно Проект на НРЦВКУ

Забележките и коментарите са относно Проект на Наредба за регулиране на цените на водоснабнителните и канализационни услуги (НРЦВКУ).

В чл. 9 от така предложения ни проект на НРЦВКУ е регламентирано как се формират необходимите годишни приходи на ВиК оператора, а именно чрез включване на разходи,които се утвърждават от Комисията, както и възвращаемост на инвестирания капитал, по Следната формула: 

НП= Р + (РБА х НВ)

където:

НП са необходимите приходи, в хил. лв.;

Р са признатите разходи за дейността на ВиК оператора в реално изражение, включващи амортизационни отчисления върху всички активи, експлоатирани от оператора в хил.лв.;

РБА е регулаторната база на активите в реално изражение в хил.лв.;

НВ е нормата на възвращаемост на капитала за регулаторния период в %.

Новият пакет от подзаконови нормативни актове за ценообразуването предвижда, за целите на регулирането, като годишни разходи да се признават амортизационните отчисления върху всички активи (включително и публичните), които се стопанисват, поддържат и експлоатират от ВиК оператора (ВиКО). Признаването на амортизациите на публичната инфраструктура за ценообразуващ елемент ще доведе до повишаване цената на ВиК услугата, респективно ще позволи генериране на финансов ресурс от потребителите, с който да се осигури възможност за инвестиране в публични ВиК активи, но в същото време този разход се явява недействителен за оператора, тъй като активите са чужди и липсва счетоводен разход. За да се осигури постигането на крайната цел, а именно инвестиции в инфраструктура за водоснабдяване и канализация и съпоставимост мужду приходите и разходите, би следвало признатите разходи за амортизации върху публичните активи или поне част от тях (процент от този ценообразуващ елемент, равен на планирания процент на показателя "Събираемост", съгласно Бизнес плана на оператора) да се обвържат със задължението на оператора за инвестиции. Липсата на текст, в НРЦВКУ и/или Закона за водите (ЗВ), който да регламентира това и да уреди за какво ще се ползват тези средства създава предпоставка това действие на законодателя, т.е. приемането на подзаконовия нормативен акт в този вариант, да доведе до поставяне на ВиК дружествата в по-благоприятно положение (състояние) при осъществяване на дейността си по предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, което би могло да се приеме и като предоставяне на помощ.  

09 декември 2015 г. 17:51:55 ч.
enedyalkova

Забележки и коментани относно Проект на НРЦВКУ

За да се избегне повторно включване на един и същ разход като ценообразуващ елемент, не следва да се включват разходите за амортизация върху правото на ползване на публичните ВиК активи, което е предвидено в чл. 10, ал. 5, т. 6 от проекта на НРЦВКУ. Също така въпросното право, което е дълготраен нематериален актив, следва изрично да бъде изключено и от обхвата на регулаторната база на активите (РБА), която се определя по следната формула:

РБА = А - АМ + ОК + Инв

където:

РБА е регулаторна база на активите в хил.лв.;

А е признатата стойност ан активите (ДМА и ДНА, изградени със средства на ВиК оператора, с които се осъществява предоставянето на ВиК услуги), които се използват и имат полезен живот, в хил.лв.;

АМ е натрупаната амортизация за изтеклия период на използване върху признатата стойност на активите за извършване на ВиК услуги, в хил.лв.;

ОК е необходимият оборотен капитал, хил.лв.;

Инв е размера на инвестициите, одобрени от комисията при използване на методи на ценово регулиране "горна граница на цени" и "горна граница на приходите".

 

09 декември 2015 г. 18:08:00 ч.
enedyalkova

Забележки и коментани относно Проект на НРЦВКУ

С оглед на това, че част от инвестициите, които ще се извършват от съответните ВиК оператори, навярно ще се финансират именно от осигурения паричен поток, чрез включване на амортизационните отчисления върху публичната ВиК инфраструктура като ценообразуващ елемент. Във връзка с това би следвало законодателят да предвиди изключването на тези активи от регулаторната база, които всъщност ще са публична собственост. Добре е да се уточни, че и и съществуващите публични ВиК активи, които се използват и имат полезен живот не попадат в обхвата на РБА.

В допълнение на гореизложеното, същият подход би следвало да се приложи и по отношение на инвестициите. Необходимо е да се направи разлика съобразно източникът на финансиране и да се включи само тази част от предложените в бизнес плана и одобрени от комисията инвестиции като ценообразуващ елемент в регулаторната база на активите, които надхвърлят размера на паричния поток, който ще се генерира от потребителите чрез включените и одобрени амортизационни отчисления  върху публичната инфраструктура.