Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на средното образование, одобрени с РМС № 299/2015 г.

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери за 2015 година за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа”, „Модернизиране на системата на професионалното образование”, „На училище без отсъствия” и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

Средствата са в размер на 5 685 557 лв., осигуряват се от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и са разпределени както следва:

         НП „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ - 5 322 353 лв. за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда (КТ) на персонала на общински училища, детски градини и общежития за месеците септември и октомври 2015 г.;

         НП „Модернизиране на системата на професионалното образование“ - 61 827 лв. за окончателно плащане до 35 % от стойността на бюджетното финансиране на одобрените проекти за 2015 г.;

         НП „На училище без отсъствия”, мярка „Без свободен час” - 226 336 лв. за изплащане на реално взети учебни часове за периода 01.09.2015 г. - 31.10.2015 г. от учители/възпитатели, заместващи отсъстващи от работа учители/възпитатели;

•         НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ – 75 041 лв., в т.ч. 74 841 лв. за закупуване на терминални решения за училищата и 200 лв. за интернет на едно училище за 2015 г. 


Дата на откриване: 30.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари