Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Във връзка с необходимостта от пълно транспониране на изискванията на Директива 2012/18/ЕС (Севезо III) на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета в националното законодателство е изготвен проект на ПМС на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

С проекта на ПМС на Наредбата се цели:

- изпълнение на приоритет 15.4 от Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България, 2014-2018 г. чрез въвеждане на определени условия и ред за съвместно прилагане на процедурите по глава шеста и глава седма, раздел I на ЗООС (чл. чл. 99б, ал. 8), както и изискванията за формата и съдържанието на необходимата информация и документация по чл. 99б, ал. 2 от ЗООС;

- въвеждане на критерии за значителни промени в предприятия с висок и нисък рисков потенциал;

- определяне на формата и съдържанието на регистъра за предприятия с висок и нисък рисков потенциал и достъпа до информация за тях;

- прецизирани са формата и съдържанието на изискуемите документи по глава седма, раздел I от ЗООС;

В допълнение с проекта на ПМС на Наредбата са направени изменения и допълнения в:

- Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.), произтичащи от промяната в административните режими за предприятия с висок и нисък рисков потенциал и

- Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 2012 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 79 от 2014 г.), произтичащи от въвеждане на съответна минимална такса за предприятията с нисък и висок рисков потенциал свързани с въвеждане на нови административни услуги за операторите на тези предприятия (валидиране на класификацията и оценка качеството на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии).


Дата на откриване: 30.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 13.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари