Обществени консултации

Проект на План за управление на Природен парк "Беласица"

Планът за управление на Природен парк „Беласица“ е документ, който поставя основите и идеите за развитие на неговата територия, като предвижда начини за решаване на проблемите и за постигане на определените цели на управление за десетгодишен период. Основавайки се на тези стратегии, програми, дейности и други механизми за ефикасно управление на територията, са определени ползванията и ползите за населението. При планирането, територията на парка се разглежда в нейния регионален контекст, който и влияе, но е и повлиян от нея.

Разработването на Плана се предхожда от Задание, утвърдено от МОСВ през м. май, 2009 г. С него са определени неговите обхват и съдържание. Съдържанието и структурата на Плана са съгласно Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (приета с Постановление № 7 на Министерския съвет от 8 февруари 2000 г., обн., ДВ, бр. 13/15.02. 2000 г., изм. и доп. ДВ. бр.55/ 20.07 2012 г.) и отговаря на общоевропейските стандарти за планиране на защитените територии, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Документът е изготвен в рамките на Проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА”, Договор № DIR – 593211 – 1 – C001, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

ВАЖНО: Всички приложения към проекта на План за управление на Природен парк "Беласица" са налични тук.


Дата на откриване: 4.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 17.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари