Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 57 от 9.06.2004 г за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Наредба № 57).

С предложените промени се цели въвеждане в българското законодателство на разпоредбите на Директива 2014/106/ЕС на Комисията от 5 декември 2014 година за изменение на приложения V и VI към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. Задължение на държавите-членки е да въведат в сила тези разпоредби не по-късно от 1 януари 2016 г.

Измененията на Директива 2008/57/ЕО са свързани с подробно описание на обхвата и съдържанието на ЕО декларацията за проверка на подсистеми в приложение V към Директива 2008/57/ЕО. Ясно е посочена отговорността на  заявителя за въвеждане в експлоатация на подсистема, който с ЕО декларация за проверка декларира на своя отговорност, че подсистемата, която е била подложена на съответните процедури за проверка, отговаря на изискванията на съответното законодателство на Европейския съюз и на съответните национални правила. В приложение V към Директива 2008/57/ЕО е изяснена и процедурата относно съставяне на ЕО декларация за проверка в случай на промени в съществуващи подсистеми и в случай на провеждане на допълнителни проверки от страна на нотифицираните органи.

В приложение VI към Директива 2008/57/ЕО е изяснена целта на процедурата за проверка на подсистеми, както и са определени принципите, отнасящи се за процедурата за проверка в случай на промени в съществуващи подсистеми. ЕО процедурата за проверка се изпълнявана от заявителя и с нея се доказва, че са изпълнени изискванията на съответното законодателство на ЕС, включително на всички национални правила, по отношение на дадена подсистема, и че може да бъде разрешено тази подсистема да бъде въведена в експлоатация.

Посочените приложения към директивата се въвеждат с проекта на наредба със създадените за целта Приложения № 1а и Приложение № 1б.

            С проекта се прецизират разпоредбите относно процедурата за въвеждане в експлоатация на превозни средства, с цел да се даде яснота на процеса, като се разграничи от процеса по въвеждане в експлоатация на структурните стационарни подсистеми. С проекта се допълва процедурата за въвеждане в експлоатация на превозни средства по отношение на изискванията към документацията, прилагана към заявлението и определяне на срокове за вземане на решения.          С промените в чл. 44в, 54г и 56в се постига уточняване на вида на подаваните в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ документи във връзка с нововъведената в агенцията информационна система за предоставяне на електронни услуги.       

С проекта се прецизира и процедурата за надзор на лицата, извършващи проверка на съответствието, като ясно се  дефинират правомощията и задълженията на лицата, извършващи проверка на съответствието.

 

Проектът на наредба е съгласуван с членовете на Работна група № 9 „Транспортна политика“.

Проектът на наредба е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

 

Лице за контакт:
Жоро Димитров
Главен директор
Главна дирекция „Железопътна инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 511
Факс: 02 987 67 69
E-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 7.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 20.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари