Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Във връзка с последното изменение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обн. ДВ, бр.62 от 14.08.2015 г. e изготвен проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредба за ЕО) на планове и програми.

С предложеното изменение и допълнение на Наредбата за ОВОС се урежда реда за провеждане на процедурата по ОВОС за инвестиционни предложения за изграждане и експлоатация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал по отношение на новите изисквания на чл. 99б на ЗООС и глава седма на Закона относно контрола на опасностите от големи аварии. Постига се обвързване на приложимите административни режими в глава шеста и седма на ЗООС, което води до намаляване на административната тежест и ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве.

С измененията и допълненията в Наредбата за ОВОС и Наредбата за ЕО се облекчават процедурите по ОВОС и ЕО чрез още по-детайлно указване на необходимите действия, които участващи в процеса страни следва да предприемат и реда за тяхното провеждане, със защита на обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.


Дата на откриване: 14.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари