Обществени консултации

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

 

Оперативната програма  за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица беше одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 05.12.2014г. Общият бюджет по оперативната програма през периода 2014-2020 е в размер на 241 177 458 лв. /123 312 076  евро/. В хода на изпълнението  на операциите за 2015г. по Оперативна програма, се установи необходимост от промени, с оглед постигане на  по- голяма гъвкавост при нейната реализация и по- висока ефективност на предвижданите мерки. 

Основните изменения, предложени в програмата са свързани с:

 

  1. Промяна в описанието на механизма за идентифициране на най- нуждаещите се лица.

С оглед  недопускане на разхищаване на вече закупени храни, постигане на по- добра насоченост и своевременност на подпомагането по фонда,е предложено в оперативната програма да бъде описан механизмът, по който ще се определят целевите групи. Ще се запази подходът целева група да бъдат лица и семейства, които отговарят на критериите за социално подпомагане, съгласно националното законодателство, които ще се определят с Наредба на министъра на труда и социалната политика след анализ на степента на уязвимост и установеното ниво на материални лишения на групите подпомаганите лица и семейства в страната. 

В наредбата се определя основната целева група за съответния вид подкрепа – за индивидуални пакети хранителни продукти и за предоставяне на топъл обяд , както и допълнителна целева група, на която да бъдат преразпределени неполучените или нераздадените храни.

 

  1. Определяне за допустим разходът за реализиране на съпътстващи мерки в размер на 5 на сто от разходите за закупуване на хранителни продукти.

Разходите за реализиране на съпътстващи мерки от партньорските организации, отговорни за изпълнение на договорите по програмата – за предоставяне на топъл обяд и за предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти са допустими в съответствие с разпоредбата на чл.26, пар.2, „д“ от Регламент /ЕС/ № 223/2014г. От позиция на вече натрупания опит по Оперативната програма за храни се налага изводът, че не съществува риск от дублиране на финансирането с мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които се изпълняват в момента и се предвиждат в бъдеще, тъй като по същество  целеваите групи са различни. В обхвата на ФЕПНЛ попадат най-уязвимите граждани, засегнати от форми на крайна бедност, които са твърде откъснати от пазара на труда, за да могат да се възползват от мерките за социално приобщаване на Европейския социален фонд. Определянето на такъв разход като допустим по Оперативната програма за храни, ще повиши ефективността на мерките и ще бъде допълнителен стимул за партньорските организации, тъй като те в момента са задължени да реализират съпътстващи мерки, без да получават средства за това.

 

  1. Допълване на критериите за подбор на партньорските организации.

Предложено е критериите за подбор на партньорска организация за предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти да бъдат допълнени по отношение на изискването за специфичен опит на организациите, като освен опит в предоставянето на храни се добави и опит за предоставяне на помощи в натура.  Включването на подобна алтернативна възможност ще осигури гъвкавост и възможност за включване на повече партньори в реализация на мерките.


Дата на откриване: 15.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари