Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците има за цел:

• Хармонизиране на изискванията на националното законодателство с изискванията на ЕС в областта на управление на отпадъците;
• Облекчаване на административната тежест;
• Уреждане на правни последици възникнали вследствие на Решение № 11 от 10.07.2014 г. на Конституционния съд на Република България;
• Постигане на съответствие с препоръките на КЗК в Решение № 220/2015 г.;
• Засилване на контрола върху дейността на организациите по оползотворяване и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;
• Преодоляване на идентифицирани проблеми при прилагането на ЗУО;
• Ограничаване на рисковете за околната среда при дейностите с третиране на отпадъци;
• Ограничаване на “сивия” сектор в дейностите с третиране на отпадъци.


Дата на откриване: 17.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 11.1.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 декември 2015 г. 14:04:31 ч.
ironhorse

Чл. 2, ал. 2 промени

Не мога да разбера, защо сте изключили от обхвата на ЗУО чл. 2, ал. 2, т.6: фекална материя, различна от класифицираната в т. 8, слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;

Същото е валидно в Директива 2008/98/ЕО, чл. 2, параграф 1, буква "е":фекална материя, ако не попада в обхвата на параграф 2, буква б), слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, които се използват в земеделието, лесовъдството или за производството на енергия от такава биомаса посредством процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;

Решили сте да суспендирате действието на директивата ли що ли ?!

Според мен е редно "мо-та-мо" да препишете чл. 2, параграф 1. буква "е", като замените "ако не попада в обхвата на параграф 2, буква б)", с текст " ако не попада в обхвата на странични животински продукти, включително преработени продукти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1774/2002, с изключение на предназначените за изгаряне, депониране или използване в инсталация за биогаз или компост;

Според мен ще направите огромна каша, която накрая ще излезе и като съдебна процедура срещу България за неизпълнение, защото пишещите в МОСВ, не могат да препишат вярно и една директива в закон, камо ли да мислят. 

Предложение:Така и така не можете да мислите, поне препишете директивата, ама дословно и правилно, после добавете раздел Административнонаказателна част и така ще гарантирате отчасти изпълнението й, защото допускам, че пак ще сгафите.

И защо винаги важните промени ги публикувате за обсъждане все по коледните и новогодишните празници ? Явно признавате, че е пълна каша в главите ви, та да мине по-незабелязано за другите. Излагацията ви да е по-малка, а, е не стана.

 

21 декември 2015 г. 14:20:37 ч.
ironhorse

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения

3. Създава се ал. 5: „(5) Компетентният орган по ал. 4 има право на достъп до системата за управление на качеството на производителите по смисъла на актовете по ал. 4, които извършват дейност на територията на Република България.

Моля Ви се, който е чел член 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО: Член 6 Статус за край на отпадъка 2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, свързани с приемането на критериите по параграф 1 и определящи вида отпадъци, към които такива критерии се прилагат, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 39, параграф 2. Следва да се разгледат специфични критерии за край на отпадъка, наред с другото, най-малко за инертни материали, хартия, стъкло, метал, автомобилни гуми и текстил.

Доколкото разбирам искате достъп до документацията създадена по ИСО 9001. Това първо е незаконно, защото не е официален документ (ако знаете какво е официален документ де според нашето законодателство), второ е обект на авторско право, трето защото не може да се позовавате на него пред съда, четвърто защото е документация, която не е предмет на чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО

 

21 декември 2015 г. 14:39:40 ч.
ironhorse

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения

§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Изискването по ал. 1 не се прилага в случаите, определени в наредбата по чл. 43, ал. 4.” 2. Създава се ал. 11: „(11) Контролът за изпълнението на плана за управление на строителните отпадъци се упражнява по ред, определен с наредбата по чл. 43, ал. 4.“

Напомням Ви, че всякакъв вид регулации и обхват се налагат със закон, а с наредби се указват начините за изпълнение.

Всъщност предлаганата редакция е да предадете в наредба дописването на обхвата на закона, което е противоконституционно. Не че не можете да го направите де !!!

Докато нямаме читав съд, ще дерибействате, то затова е и саботажа на съдебната реформа.

ВАСъд в момента е на подчинение на “магнаурската” школа в Симеоново, така че няма да мога да отменя незаконната наредба, даваща обхват на закон.

21 декември 2015 г. 14:53:44 ч.
ironhorse

§ 8. В чл. 19 се създават ал. 6 и 7:

§ 8. В чл. 19 се създават ал. 6 и 7:

„(6) Площадките по ал. 3, т. 11 се осигуряват и експлоатират самостоятелно от общината или чрез сключване на писмен договор с лице, притежаващо разрешение по чл. 35, ал. 1 за съответната дейност и за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

(7) За площадките по ал. 3, т. 11, които се осигуряват и експлоатират самостоятелно отобщината не се прилагат изискванията на чл. 38, ал. 1 и чл. 69, ал. 2. На тези площадки не могат да се разполагат контейнери, собственост на лица по чл. 14, ал. 2“.

Уважаеми дами и господа, да сте чели чл. 19, ал. 2 от КРБ:(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Т.е. общината ще развива икономическа дейност (с печалба), като юридическо лице, а МОСВ го облагодетелства като не изисква специално от него, да спазва изискванията за други въведени в чл. 38, ал. 1: Чл. 38. (1) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

и в чл. 69, ал. 2:

(2) Към заявлението по чл. 68 лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, представят банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността

Така изписано, значи общините могат да не изпълняват ЗУО, т.е. да цапат, и за което са възнаградени да не внасят банкова гаранция, че за капак и формират печалба на пазар, за който другите участници са неравноправни.

Вие в МОСВ нямате акъл, доказано !!!

21 декември 2015 г. 14:56:07 ч.
ironhorse

Член 22, ал. 2

Предлагам чл. 22, ал. 2 да отпадне, защото изискванията към площадките са залегнали в закон (ЗУО), както и в наредби на МОСВ !!!

21 декември 2015 г. 15:06:37 ч.
ironhorse

§ 10. В чл. 24, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя

§ 10. В чл. 24, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като една община може да участва само в едно регионално сдружение.“

И защо, каква е мотивировката ?!

Ако общината финансира със собствени средства инсталацията, защо да не може да бъде член  на две, три или повече. На това му викат още конкуренция.

Уважаеми дами и господа, да сте чели чл. 19, ал. 2 от КРБ:(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

21 декември 2015 г. 15:53:52 ч.
ironhorse

§ 24. Създава се чл. 58а: „Чл. 58а. (1)

§ 24. Създава се чл. 58а: „Чл. 58а. (1) Всяка от организациите по оползотворяване осигуряват до 31 март на съответната година по банкова сметка за чужди средства на МОСВ, както следва …

Хахахах, по-голямо безумие не бях чел ! Това ако се явява такса за услуга, макар и задължителна се определя съгласно разходно ориентировъчен метод. Къде го видяхте тук това ?

            Този член е противоконституционен и гарантирам, че ще падне в КС.  Но на министъра и подопечните му, косъм от няма да падне от празните глави, защото са практически ненаказуеми, за вкарването в НС на подобни безумия.

            Незабавно ще предложа на министъра на финансите да ореже още бюджета на МОСВ, предвид, че вече дейностите на администрацията се самофинансират чрез такси. Бюджетни средства за МОСВ не са необходими, след като преминаваме на подобен почин на работа.

Всъщност като се замисля не е лош ! Само дето изчисленията ви са едно към гьотере.

21 декември 2015 г. 15:59:01 ч.
ironhorse

§ 26. В чл. 69 се правят следните изменения

 § 26. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „издадено до шест месеца преди подаване на заявлението“

За това изменение няма как да си изкривя сърцето и да не ви поздравя.

Всяко РИОСВ си измисляше собствени срокове!

22 декември 2015 г. 09:19:43 ч.
ironhorse

Различно третиране на документи издавани от НАП и Кадастъра

Не мога да разбера, защо третирате по различен начин документа за липса на данъчни задължения по чл. 87 от ДОПК и скицата (ПУП). За документа от НАП ползволявате да се завери от заявителя, т.е. да се представи копие, а за скицата искате оригинал или заверено копие от компетентен орган ?Предлагам да изравните статуса на двата документа.

Също така, сте дали валидност на документа от НАП (шест месеца) , а за скицата не сте. По принцип от досегашната си практика, РИОСВ приема негласно същия срок и за скиците. Напишете в закона шестмесечния срок и за скиците за да няма тълкувания. 

Същото изискване за скиците ще трябва да сложите и в процедурите по ОВОС, където се изисква подобен документ.

22 декември 2015 г. 09:29:02 ч.
ironhorse

§ 48. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:

„7. изземва съдържанието, обръща, нарушава целостта, естетическия вид и/или запалва съдове за събиране на отпадъци;

Тук се третират няколко състава на престъпление по НК (кражба, хулиганство, умишлен палеж).

Знам, че организациите по ополозотворяване са ви натиснали за тази точка, но не превръщайте инспекторите от РИОСВ в разследващи полицай и прокурори !!!

Според мен това е излишно при все, че ако се обърне към адвокат засегнатото лице, в съда ще ви смачка, не защото е много умен, а защото доказването ще е много трудно, за да не кажа невъзможно. Всъщност вие искате да докажете състав на предстъпление, но да не се разглежда по НК, а като административно наказание.

Гарантирам Ви, че няма да имате успех. Този текст ще е толкова работещ, колкото чл. 243б от НК. Лично съм помогнал на лице обвинено по този член и е обявен за невинен.

22 декември 2015 г. 09:39:46 ч.
ironhorse

Относно границата от 100 лева

§ 48. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения: 3. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:б) създава се т. 5:

5. извършва разплащания по касов път по сделки с ОЧЦМ, когато общата стойност на сделките през съответната календарна година надвишава 100 лв.

Давам ви следният пример: предавам през месец март метал за 80 лева и понеже ми е за първи път си взимам парите на ръка. Обаче, през месец Ноември при почистване на гаража ми отпадат още метали на стойност 80 лева. Отивам на същия пункт и искам да предам металите, като ми се плати по банка. Общо за годината сумата става 160 лева, което води до неизяснена ситуация, подлежим ли на санкция, аз и изкупвача или не. Никой не може да планира за цяла година колко метал ще предаде (говоря за нормални хора, а не които с това си вадят хляба).

Освен това, като прочетете ал. 3 и т. 5, така както сте го налисали излиза, че се наказва лицето изплатило средствата, а не което ги е получило.

Прецизирайте текста моля.

 

22 декември 2015 г. 09:58:49 ч.
ironhorse

„26а. „Посегателство върху съдове за събиране на отпадъци

„26а. „Посегателство върху съдове за събиране на отпадъци“ е всяко действие, свързано с изземване на съдържанието им, както и обръщането, нарушаването на целостта, естетическия вид и/или запалването им.“

Писах ви по-горе. Нито сте полиция, нито прокуратура, за да установявате състави на престъпления по НК. концентрирайте се в контрол на екологични фактори, а не на престъпни състави.

22 декември 2015 г. 10:02:37 ч.
ironhorse

§ 63. (1) Заварените при влизането

§ 63. (1) Заварените при влизането в сила на този закон административни производства по глава пета се приключват по новия ред.

Трябва да дадете възможност за оттегляне на документите и връщане на таксата. Заявителя е подготвил документи и платил таксата при едни условия, а изведнъж променяте условията по вече задействана процедура, без да му дадете правото да се откаже. 

22 декември 2015 г. 10:12:32 ч.
ironhorse

§ 66. (1) В 3-месечен срок от влизането в сила на

§ 66. (1) В 3-месечен срок от влизането в сила на 

Лично спорд мен срокът е твърде кратък. Ако за вас 15 000 лева са "дребна" сума, то за честно работещите си е голяма.

Според мен следва да направите така: дайте 6 месечен срок за предоставянето на банкова гаранция за първата площадка, и още 6 месеца за останалите, колкото са на брой (две, три и т.н.).

Предствавете си ако фирма за разкомплектоване на ИУМПС или ИУЕЕО има три и повече площадки, какъв финансов удар ще и нанесете. Освен това, банките не са "паднали" от небето и ще повишат цените за предоставяне на банкови гаранции.

Освен ако целта е да бъдат изтикани от бизнеса "дребните", за да останат само големите.

22 декември 2015 г. 10:22:24 ч.
ironhorse

Последен коментар

Разбира се има още много несъвършенства, но споменатите според мен са най-очеизбождащи.

Предлагам ви да промените съществуващият чл. 36 (който е ПОХВАЛЕН), и в момента гласи:

Чл. 36. Изтичането на сроковете за извършване на регистрация или издаване на разрешение или за изменение и/или допълнение на регистрация или разрешение по чл. 35 в случаите по този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му се смята за мълчаливо съгласие за извършване на съответната дейност.

Предложение за редакция:​

Чл. 36. Изтичането на сроковете за извършване на регистрация или издаване на разрешение или за изменение и/или допълнение на регистрация или разрешение по чл. 35 в случаите по този закон и/или издаване на удостоверителни документи (работни листа, становище за депониране на отпадък, план за управление на строителни отпадъци) на основание подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се смята за мълчаливо съгласие за извършване на съответната дейност и издаден удостоверителен документ.

Чл. 36а. В случай на мълчаливо съгласие по чл. 36, компетентният орган е длъжен да издаде съответният документ в 7 дневен срок от настъпването му.

 

10 януари 2016 г. 17:38:06 ч.
BlackSeaNGONetwork

Включване на темата "морски отпадъци"

Уважаеми дами и господа,

 С проекта на ЗИД на ЗУО не са предвидени разпоредби, с които да се въведе прилагане на на РДМС2008/56/ЕС, която третира проблема с твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието или „морските отпадъци“, ако използваме добилия известна степен на популярност термин. Най-голям процент от отпадъците са различните пластмаси. Проблемът е отчетен ясно в световен мащаб с Декларация §163 Рио+20 и две директиви на ЕС - Директивата за отпадъците и Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). Морските отпадъци не са включени в списъка на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Националната програма за управление на отпадъците (НПУО), която изтече през 2013 г. Терминът „морски отпадъци“ липсва в законопроекта – в него няма определение за този вид отпадъци и на този етап той остава извън  правния мир.

Едновременно с това със заповед на министъра на околната среда и водите се подготвя Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България, която разработва  Програмата от мерки за РДМС в това число и за дескриптора за морските отпадъци. Встъпителният семинар със заинтересованите страни по проект „Прилагане на Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО в България – разработване на Програми от мерки съгласно чл. 13“, проведен на 03 юни 2015 г. в хотел „Димят“, гр. Варна http://www.bsbd.org/v2/bg/Bg02_3856664.html  предвиди две специфични предложения за национални мерки:

1) Изменение на националното законодателство за включване на темата "морски отпадъци"

 2) Предотвратяване на отпадъци от рибарството (ghost fishing) - да бъде прецизирано и включено като допълнителна дейност към мярка за дескриптор 10 Морски отпадъци

 В проекта за регионална програма на България и Румъния на ниво басейн се предвижда още

 1. Разработване на Регионален план за действие за морските отпадъци
 2. Оценка и контрол на дейностите по събирането и транспортирането на отпадъци от експлоатацията на корабите
 3. Ежегодни кампании за повишаване на осведомеността , насочени към бизнеса и широката общественост за последствията върху морската среда , причинени от морските отпадъци , както и за необходимостта от рециклиране на отпадъци

Проектът за изменения и допълнения на закона за управление на отпадъците не решава въпроса с включването на темата "морски отпадъци" в националното законодателство, което е крайно време да бъде направено.

Черноморска мрежа на неправителствените организации и Бургаска асоциация за екологичен и селски туризъм работят по проект проект „Намаляване на отпадъците в морето и по крайбрежието и устойчиво използване на природните ресурси”, осъществяван със съфинансиране на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. В рамките на проекта са изготвени и представени на МОСВ експертна разработка с възможности за оптимизиране на правната рамка http://mlwatch.bsnn.org/pdf/Marine_Litter_PB1.pdf и   Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за управление на отпадъците      http://mlwatch.bsnn.org/pdf/ZID-ZUO_05_08_2015-proekt-ML.pdf  ,който бе представен на експерти от различни отдели на МОСВ на среща в министерството на 24.09.2015 г. Автор на разработката и проекта е адвокат Александър Асенов.

Изказваме настойчива препоръка да бъдат координирани усилията на отговорните институции за  включването на темата "морски отпадъци" в подготвения законопроект.

Екипът на организацията продължава работата по ангажиране на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и други институции, отговорни за вземането на решения за морските отпадъци и прилагането на мерки за тяхното намаляване и ограничаване.  Подробности за проекта на http://mlwatch.bsnn.org/index.html.

Черноморска мрежа на неправителствените организации

10 януари 2016 г. 22:46:54 ч.
BlackSeaNGONetwork

ПИСМО до МС от Черноморска мрежа на НПО - 1

ДО

Министерски съвет на

Република България

 

Уважаеми Господин Министър Председател,

Уважаеми Дами и Господа Министри,

 

         С интерес прегледахме представеният за обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, публикуван на онлайн портала за обществени консултации  при Министерски съвет -http://www.strategy.bg/.

         Действително нормативната уредба в областта на управление на отпадъците има нужда от съществена ревизия, с оглед на тенденциите и измененията в насоките, характерни за общоевропейската политика, свързана с управлението на отпадъците.

         Не подлагаме на критика актуалността на предложените изменения и допълнения в посочения рамков закон които са насочени към оптимизирането на правната уредба относно управлението на отпадъците и съгласуването с определени актове на Европейския съюз и становищата на национални органи, включително по отношение на намаляването на административната тежест за бизнеса.

         Въпреки това, считаме че в съответствие със заложените цели и предвидените резултати от приемането на законопроекта следва да се постави  и да намери нормативно разрешение един извънредно важен въпрос свързан с управлението на  определен тип отпадъци, а именно управлението на отпадъците в морската среда/морските пространства и по крайбрежието и по специално на твърдите отпадъци от този тип.

         Проблемът с отпадъците в морските пространства и по крайбрежието е част от по-широкия проблем на управлението на твърдите отпадъци. Тези проблеми са тясно свързани и с други аспекти на опазването на околната среда, като опазването на водите опазването на почвите, опазването на човешкото здраве, както и в цялост с прилагането на принципите на  устойчивото развитие.

         Въпросите свързани с тези отпадъци в морската среда и по крайбрежието засягат цялата водосборна площ на Черно море, в това число прилежащите водосборни  речни басейни, включително река Дунав, вливащи се в горните морски зони; крайбрежните територии, граничещи с тези морски зони и цялата земя отводнявана от реките във водосборния басейн.

          В редица изследвания , включително в международен аспект се посочва че преобладаващите източници на замърсяване са от наземно разположени източници, като делът на тези източници от сушата  достига до 80% от общото количество генерирани и постъпили в морската среда твърди отпадъци.

         Съответно по отношение на т.н. морски източници /морски транспорт, риболов/ -процента на генерирани и постъпили в морската среда твърди отпадъци достига 20%.

         Съгласно редица данни и проучвания  над 80% е делът на отпадъците съставени или съдържащи пластмаси или други полимерни устойчиви материи

         Широкото използване на пластмаси в съвременното общество и невъзможността за биодеградация в краткосрочен аспект  на този тип материи, са предпоставка за натрупване в големи количества на този тип отпадъци в морската среда и по крайбрежието.

         Считаме че тези проблеми пряко засягат Република България, най-малкото като курортна дестинация свързана с морския туризъм и таласотерапията.

10 януари 2016 г. 22:50:55 ч.
BlackSeaNGONetwork

ПИСМО до МС от Черноморска мрежа на НПО - 2

продължение

В международен план Република България е страна по редица интернационални споразумения и активно участва в международното сътрудничество свързано с тези отпадъци.

В частност държавата ни е ратифицирала и следните международни споразумения:

 • Конвенция на организацията на обединените нации по морско право/1982 г/
 • Конвенция за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и  други материали от 1972 г., както е изменена
 • Протокол от 1996 г. към Конвенцията за предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на отпадъци и  други материали от 1972 г.
 • Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби , 1973, изменена с протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г.
 • Не по малко активна е страната ни и в регионалното сътрудничество относно опазването на Черно море, като  сме подписали и ратифицирали основното регионално споразумение:
 • Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване

           Заедно с протоколите, към нея съответно:

 • Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване от източници, разположени на сушата
 • Протокол за сътрудничество в борбата със замърсяването на морската среда в борбата със замърсяването на морската среда на Черно море с нефт и други вредни вещества при извънредни произшествия
 • Протокол за опазване на морската среда на Черно море от замърсяване чрез дъмпинг, както и допълнително подписания
 • Протокол за опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие на Черно море към Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване от 14 Юни 2002 г.

        

10 януари 2016 г. 22:51:46 ч.
BlackSeaNGONetwork

ПИСМО до МС от Черноморска мрежа на НПО - 3

продължение

Отпадъците в морската среда и по крайбрежието/  безспорно са в приоритентото поле и на европейските институции, поради което управлението на този тип отпадъци следва да е съобразено с приетата от Съюза обща политика в областта на околната среда и в частност за управление на отпадъците.

Тази политика се базира на няколко основни принципа между които принципа на предпазливост, за предприемане на превантивни мерки, и принципите, че вредите върху околната среда следва приоритетно да се отстраняват при техния източник, и че замърсителят следва да плаща.

В правото и политиките на ЕС тези основни принципи са валидни в пълна степен по отношение на управлението на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието, поради което принципите са антиципирани в националното законодателство и наличните регионални споразумения.

         Следва да се приложат и принципите на Интегрираното  управление на крайбрежната зона /ИУКЗ/ е свързано с динамичен, многодисциплинарен и повтарящ се процес за стимулиране на природосъобразното управление на крайбрежните зони, както и принципите на Интегрираното управление на речните басейни /ИУРБ/, които предпоставят холистичен подход, разглеждащ като допълнение към качеството на реките, езерата, междинните води, крайбрежните води и подпочвените води, налягането вътре в басейна, което може да доведе до влошаване или да породи риск за водата и нейната екология, както и съвместно планиране и вземане на решение в сътрудничество с всички заинтересовани страни свързани с управлението на дейностите в речните басейни страни.

         В тази насока  Европейският съюз е приел редица актове между които следва да се отбележат две основни директиви а именно, използването  на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (текст от значение за ЕИП)Обн. L ОВ. бр.164 от 25 Юни 2008г. и Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите /Рамкова Директива за водите/.

         При прилагането на принципите на интегрираното управление на крайбрежната зона е важно да се отбележи, че за да се доразвият принципите заложени в Препоръка (2002/413/EC)на  Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа

е в ход приемането по предложение на Европейската комисия на специализирана директива в тази насока - Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано крайбрежно управление, която след нейното приемане ще се надгради над Директива 2008/56/ЕО.

         Междувременно вече е приета Директива 2014/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

10 януари 2016 г. 22:52:55 ч.
BlackSeaNGONetwork

ПИСМО до МС от Черноморска мрежа на НПО - 4

продължение

По отношение на  нормативното въвеждане на  темата по разглежданата тематика правим и следните предложения:

 • С оглед на изложеното и доколкото  е видно, че са спазени и приоритетите  мотивирали   предлагането на обсъждания законопроект считаме, че  е крайно време да  се въведе в българското законодателство на легална дефиниция на понятията „твърди отпадъци в морските пространства”, и „твърди отпадъци по Черноморското крайбрежие”.Най-подходящо е тези дефиниции да се въведат в текстовете на рамковия Закон за управление на отпадъците. Разбира се подобни дефиниции може  и трябва да се усъвършенстват с оглед на съгласуването на специфичната терминология използвана в нашето право, включително в правото на Европейския съюз и международните споразумения.В тази връзка предложението е да се възприемат следните легални дефиниции, като в Допълнителните разпоредби на ЗУО  в § 1 да се създадат два нови параграфа: нов пар.17а със следното съдържание: „ „Твърди отпадъци в морските пространства” са всички устойчиви, произведени или съставени от твърди материали отпадъци, които са изхвърлени, изоставени или попаднали по друг нерегламентиран начин в морските пространства, като тези отпадъци могат да са изцяло или частично потопени в тези пространства. „; и нов пар.17б със следното съдържание: „Твърди отпадъци по Черноморското крайбрежие” са всички устойчиви, произведени или съставени от твърди материали отпадъци, които са изхвърлени, изоставени или попаднали по друг нерегламентиран начин върху територията или в акваторията на Черноморското крайбрежие.

        

 • Да се създадат  буферни зони и пълна забрана за извършване на дейности с отпадъци по крайбрежието освен с оглед тяхното събиране и транспортиране и в изпълнение на международните споразумения.

 

 • Да се въведат строги санкции при замърсяването на морската вода и крайбрежието с  твърди отпадъци, а съществуващите санкции за изхвърляне на отпадъци да се завишат. Подобен подход следва да се приложи, както по отношение на административно – наказателната, така и по отношение на наказателната отговорност в светлината на Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от19 ноември 2008година относно защитата на околната среда чрез наказателно право(текст от значение за ЕИП) .

 

 • Да се създадат и приложат финансови механизми в изпълнение на принципа „замърсителя плаща” и предохранителния принцип, като се осигуряват целеви средства за управлението на твърдите отпадъци в морската среда и по крайбрежието. В рамките на такива финансови механизми могат да се предлагат например използването на отчисленията от и концесии и наеми на плажове или предоставяне на подкрепа и облекчения за  концесионерите и на наемателите относно поддържането на плажа и прилежащата морска среда, в контекста на задължителните действия на морския плаж. Друга възможност е използването на част от продуктовите такси и отчисленията заплащани  във връзка с масово разпространените отпадъци не на последно място следва да се помисли за корекции и при използването на  отчисления от такса за битови отпадъци.

С уважение: екипът на Черноморска  мрежа на НПО

11 януари 2016 г. 23:55:00 ч.
KatDim

ЗИД ЗУО

Уважаема г-жо Министър,

Уважаеми дами и господа,

Бих искал да изкажа задоволство от инициативата за прецизиране на дефинирането на обхвата на ЗУО с оглед не само да отразява вярно законодателството на ЕС, но и да не оставя правен вакум, каквито последствия носи сега действащата формулировка на закона по отношение на отпадъците, свързани с експлоатацията на подземните богатства. Както самите директиви 2006/21/ЕО и 2008/98/EО недвусмислено посочват, двете регулации имат допълващ се характер и Директива 2008/98/ЕО изключва от обхвата си управлението на отпадъците от минната дейност само доколкото това е изрично регулирано в Директива 2006/21/ЕО. У нас Законът за подземните богатства и Законът за управление на отпадъците следват този паралел, но в сега действащия ЗУО е допусната грешка, която изключва от обхвата му всички минни отпадъци и аспекти на управлението им, а не само тези случаи, които са регулирани от ЗПБ. С настоящото си предложение за изменение на ЗПБ, Вие се стремите да коригирате този недостатък, за което Ви поздравявам. Нужно е обаче допълнително терминологично и техническо прецизиране на законопроекта, към което бих искал да насоча Вашето внимание.

 1. Относно т. 1 на §1: Точки „6-10“ в ал. 2 не съществуват. Вероятно имате предвид точки 2-6 на ал. 2 на чл. 2.
 2. Относно т. 4 на новата ал. 3 на чл. 2, която се създава с т. 2 на §1: Взимането едно към едно на текста от превода на български на Директива 2008/98/ЕО, носи риск от терминологичен хаос по отношение на създаването на нормите, споделени между двата закона, ЗПБ и ЗУО. Използваните думи в превода дори и верни като превод не кореспондират точно с утвърдените термини приети за употреба в ЗПБ, с който тази норма кореспондира. ЗПБ работи с термина „подземни богатства“ и дава изчерпателна и подробна законова дефиниция на този термин, като така покрива всички суровини регулирани от този закон. Вместо да се използва същия термин в т. 4 на новата ал. 3 на чл. 2 на ЗУО, се предлага нова формулировка на тези суровини – „минерални суровини и при експлоатацията на кариери“, което крие риск от затруднено и дори неправилно тълкуване на законовата норма. Следва в проекто-текста съчетанието „минерални суровини и при експлоатацията на кариери“ да се замени с израза „подземни богатства“, за да кореспондира точно със Закона за подземните богатства, към който препраща. Също така ЗПБ не ползва термина „обработка“, а термина „преработка“ по отношение на подземните богатства в смисъла влаган в разпоредбата на Директивата и Закона. С цел избягване на терминологични недоразумения и погрешно тълкуване на новата разпоредба следва и тук да се уеднакви терминологията. Точното и еднакво изполване на термините отговаря и на нормите за създаване на нормативни актове, разписани в Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане.

Обобщени горните коментари, текстът на т. 4 трябва да добие вида: „4. отпадъци, получени от проучването, добива, преработката и съхранението на подземни богатства, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства.“

 

Моля ви да ме информирате за развитието на законопроекта.

 

С уважение,