Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба H-3 от 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен т

С проекта на наредба се предлагат следните промени:

1. Предвидени са мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60, 2014г., стр. 1 – 33).

Предвид разпоредбата на чл. 288 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно която регламентите имат пряко приложение и пораждат права и задължения за всички субекти на европейското право, без да е необходимо въвеждането им в национален нормативен акт, и във връзка с обстоятелството, че в нормативните актове от националното ни законодателство се въвеждат текстове от европейското право в случаите, когато трябва да се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския съюз, към настоящия момент за прилагане и изпълнение на Регламент (ЕС) № 165/2014 и в съответствие с чл. 41 от него, в Наредба H-3 от 2009 г. е необходимо препратките към отменения Регламент (ЕИО) № 3821/85 да се заменят с коректните препратки към Регламент (ЕС) № 165/2014.

2. Параграфи 4, 5, 6 и 8 имат за цел въвеждането на общо понятие „регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” предвид честите промени в структурата на агенцията, с които териториалните й поделения се структурират по различни начини с различни наименования.

Проектът на наредба е съгласуван с членовете на Работна група № 9 „Транспортна политика“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бяха публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Лица за контакти:
Анастас Чуртов
Старши инспектор
Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 64
 

Гергана Харизанова
Главен инспектор
Главна дирекция „Автомобилна инспекция“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 64

 


Дата на откриване: 29.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари