Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”

Съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013г.), Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган, определен от държавата членка. Когато е частен одиторски орган и ако приложимото право на Съюза или национално право го изисква, държавата членка осъществява подбора му чрез публична тръжна процедура. Сертифициращият орган представя становище, изготвено съгласно международно приетите одитни стандарти, относно изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция, доброто функциониране на нейната система за вътрешен контрол и законосъобразността и редовността на разходите, за чието възстановяване е отправено искане до Комисията. В това становище се посочва също дали прегледът поставя под съмнение твърденията от декларацията за управлението.

Следва да се отбележи, че липсата на Сертифициращ орган би довела до невъзможност за извършване на сертификация на разходите за съответния период и до ангажиране на средства от националния бюджет, които не биха били уравнени от Европейската комисия.

Съгласно действащата в страната законова уредба, Сертифициращият орган се определя чрез провеждането на процедура по реда на Закона за обществените поръчки. До момента, Министерството на земеделието и храните (МЗХ) получава тази услуга по силата на договори, сключени след провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки.

С оглед изложеното, и с цел недопускането на неблагоприятни за страната ни последици поради забавяне на избора на външен изпълнител, който да извърши сертификационен одит на Разплащателната агенция, считаме, че е разумно и оправдано занапред страната ни да избере другата възможност, която дава цитираният по-горе регламент, а именно да се създаде публичен орган за извършване на сертификационен одит.

С представения проект на постановление се предвижда на основание чл. 54, ал. 2 от Закона за администрацията да се създаде Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове” като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните.  Изпълнителната агенция ще изпълнява функции на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по:

1. Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ);

2. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (EЗФРСР).

С проекта на постановление се приема и устройствения правилник на агенцията, в който подробно са уредени нейната дейност, структура, функции, организацията на работа и числеността на персонала. 

 Предвижда се агенцията да извършва сертификационен одит на Разплащателна агенция за управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР включващ проверка за:

1.      изпълнение критериите за акредитация;

2.      установяване доколко процедурите на Разплащателна агенция дават разумни гаранции, че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на нормативната уредба на Съюза и че препоръките за подобряване са формулирани и приложени;

3.      съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията с водените от Разплащателната агенция счетоводни книги и документи;

4.      верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи и интервенционни операции и отразяват операциите, финансирани за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

5.      защитата на финансовите интереси на Съюза по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване.

Агенцията изготвя доклад със своите констатации за одитирания период при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014г., както и допълнителни доклади след искане и указания на Европейската комисия, съответно на Компетентния орган.                                                                                                                             

            


Дата на откриване: 30.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.1.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 януари 2016 г. 08:30:10 ч.
rng711

Относно предложените за обществено обсъждане проекти на нормативни актове за създаване на ИА СОСЕЗФ

Считам, че:

- статуът на изпълнителната агенция - на второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на земеделието и храните;

- начинът на назначаване на изпънителния директор - от министър-председателя по предложение на министъра на земеделието и храните и

- фактът, че министърът на земеделието и храните е Компетентен орган по изпълнението на регламент 1306/2013

поставят под въпрос "оперативната независимост" на ИА като Сертифициращ орган, заложена като изискване в чл. 9 от Регламент 1306/2013 .

Считам, че нормативно определената численост на агенцията не е определена въз основа на  необходимия функционален анализ, съобразно утвърдената от МС методика, оповестена в портала за обществени консултации и не гарантира ефективно и ефикасно изпълнение на определените в проекта на Устройствения  правилник на ИА функции и задачи.