Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага увеличаване с 20 бройки на числения състав на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ (ГД СФМОП) и Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“ на Министерството на образованието и науката.

Това произтича от нарасналите отговорности на МОН и функциите и задълженията му, свързани с изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП „Региони в растеж“.

С оглед гарантиране на ефективно управление и изпълнение на програмите и за успешното постигане на целите им, както и спазването на заложените срокове в нормативните актове, МОН получава допълнителни щатни бройки експерти с различен административен капацитет, с което да се осигури планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на дейностите по тях.

Увеличаването на общата численост на персонала в Министерството на образованието и науката ще се осъществи за сметка на намаляването на тази в Министерството на вътрешните работи, като с 12 от необходимите 20 щатни бройки ще се увеличи числеността на ГД СФМОП, а с останалите 8 - на дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки".


Дата на откриване: 30.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари