Обществени консултации

Проект на ПМС за ИД на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, одобрена с ПМС № 21 на МС от 1999 г.

С § 37, ал. 1 от преходните и заключителните  разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните се закрива, което налага съответно изменение на Тарифата за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и привеждането й в съответствие с приетите промени в нормативната уредба. Измененията са свързани с преминаването на функциите на закритата Контролно-техническа инспекция към министъра на земеделието и храните, съответно към Областните дирекции „Земеделие“.

Предвижда се таксите за извършване на годишни и сезонни технически прегледи на техниката да се събират от съответната областна дирекция „Земеделие“, а таксите за издаване и подмяна на свидетелство за правоспособност за работа с техниката – от Министерство на земеделието и храните.

Въвежда се и такса за извършване на периодична проверка на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита.


Дата на откриване: 15.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари