Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози

Предлаганият законопроект цели преодоляване на неясноти и празноти в закона и  създаване на гаранции от страна на държавата за законосъобразно протичане на процедурата по налагане на особен залог и възвръщане на доверието на гражданите и бизнеса при упражняване на правото на договаряне и стопанска инициатива.
Предвижда се преминаването на дейността на Централния регистър на особените залози към Агенцията по вписванията като се  предоставят  електронни услуги в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и превръщането на регистъра в публично достъпна база данни за вписаните обстоятелства по Закона за особените залози. Така ще се намали  административната тежест и ще се спести организационен и финансов ресурс на бизнес.

 

 


Дата на откриване: 19.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.2.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 януари 2016 г. 12:43:48 ч.
AlexanderIvanov

Ред на оспорване на актове по ЗОЗ

Предоложеният законопроект е много полезен и ще улесни значително оборота и ползването на особения залог като обезпечително средство, с изключение на предложената промяна на реда на обжалване на актовете на длъжностните лица по вписванията (ДЛВ) в §30 от ЗИД, изменящ разпоредбата на чл. 29 ЗОЗ.

Предложението е немотивирано, като в мотивите единствено е констатирана промяната. Тази промяна е юридически неиздържана, а практически изключително вредна. По своята правна същност актовете на ДЛВ са без никакво съмнение индивидуални административни актове. В този смисъл няма абсолютно никаква легитимна причина редът за тяхното оспорване да бъде изваден от системата на административното правораздаване и подчинена на процедурата за обжалване на определенията по ГПК, с коите те нямат и далечна прилика.

Предполагам, че причината за предложението е сляпо следване на разрешенията в закона за търговския регистър. Обръщам внимание, че това разрешение в ЗТР беше плод на съображението, че натрупаният от фирмените съдии опит в областта на дружественото право през годините, в които търговският регистър се водеше от окръжните съдилища, не трябвало да бъде изгубен и по тази причина им се възложи обжалването по ЗТР. Подобно съображение по никакъв начин не е относимо към ЗОЗ. Освен това практиката показа, че то е изключително проблемно, води до сериозни недоразумения и е неудачно. Няма и как да бъде иначе, тъй като то не съответства на правната същност на тези актове и няма никаква доктринерна аргументация в негова подкрепа, а единствено някакви уж "прагматични" съображения. По тази причина, ако намерението на вносителите е да уеднаквят реда на обжалване на актовете на служителите на АВ, то грамотното разрешение е промяна на реда на обжалване на отказите по ЗТР - да става по АПК, а не разпространение на злокачествени метастази на това неудачно решение, чрез разширяването на приложното му поле.

  

19 януари 2016 г. 12:51:51 ч.
kaligon

Относно реда на оспорването на актовете по ЗОЗ

Подържам изцяло казаното от колегата Иванов. Актът на АВ по своите характерискити е индивидуален административен акт и е напълно излишно, обжалването му да се точи по реда на ГПК.

адв. Калин Ангелов