Обществени консултации

Проект на План за управление на Национален парк „Централен Балкан“

Проектът на План за управление на Национален парк “Централен Балкан” е основният
официален документ, отнасящ се до особеностите и ценността на биологичното
разнообразие на Парка, до конкретните проблеми в него и начините за опазването му.
Текстът на Плана е онагледен с карти, илюстриращи основните елементи на Парка,
разпределението на територията по надморски височини, горска растителност и
безлесната зона, хидрографска и климатична характеристика, находищата на растителните
видове и на видовете животни с консервационно значение, местата за ползване на
природни ресурси, териториите с висока консервационна стойност и зоните в Парка и др.
Планът съдържа пет основни раздела:
Част 1: Описание и оценка на Парка. Обща информация
Част 2. Дългосрочни цели и ограничения
Част 3. Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите
Част 4. Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване
Част 5. Преглед на изпълнението на целите и задачите

Проектът на План за управление на Национален парк „Централен Балкан“ е разработен в рамките на
Проект № DIR-593212-1-8 „Актуализиране на плана за управление на НП Централен
Балкан”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда, 2007-2013 г.

ВАЖНО: Всички приложения към проекта на План за управление на Национален парк „Централен Балкан“ могат да бъдат изтеглени оттук.


Дата на откриване: 22.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 6.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари