Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в разпоредбите в чл. 12, ал. 2, т. 5 и  чл. 13, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.). В тази връзка в чл. 7 и чл. 13, ал. 3 от наредбата думата „пристигане“ се заменя с „получаване/ разтоварване“.
С предложения проект на наредба се цели и намаляване на броя на документите, които се попълват от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката. В тази връзка се предвижда отмяна на задължението за попълване на заявлението по образец, съгласно Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3 от наредбата. Предвижда се събирането на необходимите данни да се осигурява чрез добавяне на реквизитите за дата и час на получаване/разтоварване на стоката в декларацията по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3.
С предложения проект на наредба се предвижда и въвеждане на нови реквизити в декларацията по образец, съгласно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3. Необходимостта от въвеждането им е във връзка със случаите на претоварване на стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава-членка на Европейския съюз за друга държава членка.
Предложеният проект на наредба няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 25.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари