Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние

Проектът на Наредба е изготвен в изпълнение на разпоредбата на чл. 141, ал. 2 от Закона за водите.

С проекта на Наредба се предлага класификация на язовирните стени, съобразно типа на конструкцията, строителните материали, технологията на изграждане им и техните обобщени параметри - височина, дължина по короната, обем на водохранилището, и е в съответствие с класификацията на Международната комисия по големите язовири (ICOLD). Предвид спецификите на язовирните стени и съоръженията към тях, са определени изисквания по отношение на техническото им състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация. Посочен е видът и обемът на документацията на язовирните стени и съоръженията към тях, както и начина им на съхраняване.

Съгласно изискванията на Закона за водите са дефинирани задълженията на собствениците на язовирните стени и съоръженията към тях. Предвиден е механизъм на документиране на извършените проверки и представянето на резултатите от тях на компетентните контролни органи и задължение на собствениците на язовирните стени и съоръженията към тях за съставяне и съхраняване на досие на всеки един обект, което да даде възможност за компетентна оценка на състоянието на съоръженията и предприемането на бързи и ефикасни мерки, в случай на необходимост от действия, целящи запазването на живота и здравето на хората и околната среда.

С проекта се предлага регламентиране на дейността на комисиите за обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени, които се назначават със заповед на областния управител, съгласно разпоредбата на чл. 138а, ал. 3 от Закона за водите. Определени са минималните изисквания, на които трябва да отговарят членовете на комисията, тяхната професионална квалификация, така че да се гарантира компетентната им намеса при преценката на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

В съответствие с предвидените в Закона за водите контролни функции на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са регламентирани начините на тяхното изпълнение.

В проекта на Наредба  е регламентирана и процедура по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирните стени и съоръженията към тях. Предвидени са и условията и реда за съхраняването на документацията на съоръженията след тяхната ликвидация.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bg


Дата на откриване: 29.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари