Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси

Промените в наредбата се налагат във връзка с новоприето европейско законодателство.

С наредбата, през 2011 г., в българското законодателство се въведоха изискванията на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението. Директивата е рамкова, като конкретните изисквания относно процеса на етикетиране за отделните продуктови групи се установяват в делегирани регламенти, разработвани и приемани от Европейската комисия.

До края на 2014 г. бяха приети 11 делегирани регламента. В края на 2014 г. и през 2015 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС нови 4 делегирани регламента за енергийното етикетиране, в т.ч. за водогрейни котли на твърдо гориво, локални отоплителни топлоизточници, професионални хладилни шкафове за съхранение и вентилационните агрегати за жилищни помещения. Това налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на хоризонталните изисквания за етикетиране и предоставяне на стандартна продуктова информация и за новите продуктови групи.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: b.bonchev@mi.government.bg


Дата на откриване: 1.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари