Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.)

Проектът предвижда две основни групи изменения, чиято цел е да допринесе за по-ефективно Министерство на вътрешните работи. Едната група са структурни промени, изразяващи се в извеждане на дирекция "Специална куриреска служба" и преминаването й в Държавна комисия по сигурността на информацията. Преобразуване на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Агенция "Пожарна безопасност и защита на населението". Създаване на Изпълнителна агенция "Социални дейности" и Държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги" със статут по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Втората основна група е свързана с уреждане на статута на служителите в МВР, като основния акцент е в преобразуването на служебните правоотношение на т.нар. "административни длъжности" от такива по ЗМВР, в такива по Закона за държавния служител.


Дата на откриване: 3.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.2.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2016 г. 01:33:09 ч.
mpankov

за предлаганите промени в ЗМВР, касаещи използването на информационни и комуникационни технологии

В проекта се създава Държавно предприятие „Център за предоставяне на услуги” (ДП ЦПУ), като една от функционалностите е насочена към прилагането на информационни и комуникационни технологии в МВР:

Чл. 55г. (1) Предметът на дейност на Държавното предприятие е:

...

2. проектиране, разработване, поддържане и развиване на програмни продукти, необходими за предоставяне на административни услуги от МВР;

...

(3) За изпълнение на дейностите си Държавното предприятие обработва лични данни и може да използва информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, ползвани или създадени по силата на закон съобразно компетентността си.

В тази връзка имам следните съображения:

 1. Програмните продукти (софтуер) работят върху компютри, рутери, сървъри и други устройства (хардуер). Последните трябва поне да се поддържат, за да се обработва информацията в електронен вид, организирана в информационни фондове, системи или регистри. Коя структура ще го прави – ДП ЦПУ или специализираната структура в МВР (дирекция „КИС“) – актуалната и структура е дадена тук: http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/939AA5EE-BD13-49D8-AA51-9451E850C47D/0/DKIS.pdf . Може би петте „нетериториални“ отдела на тази дирекция с общ щат от 21+36+64+50+48=219 служители трябва да се прехвърлят към ДП ЦПУ, заедно с „териториалните“ отдели, тъй като имат отношение към предоставянето на административни услуги. Тогава би трябвало цялата дирекция КИС да отиде в ДП ЦПУ.  Така, както е предложено най-много 2-3 отдела или части от тях трябва да бъдат прехвърлени към ДП ЦПУ.
 1. В чл.6 на действащия закон за МВР са дефинирани 9 основни дейности, които министерството трябва да извършва:
  1. Оперативно-издирвателна;
  2. Охранителна;
  3. Разследване на престъпления;
  4. Осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  5. Достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен еЕвропейски номер 112 (ЕЕН112);
  6. Информационна;
  7. Контролна;
  8. Превантивна;
  9. Административно-наказателна и предоставяне на административни услуги.

Дефинираният предмет  на ДП ЦПУ касае само софтуера за административни услуги. А софтуер определено се използва и за останалите дейности на МВР. Това значи, че в МВР трябва да има други структури, които да го правят.  Мисля, че проектирането, разработването, поддържането и развиването на програмни продукти за всички гореизброени дейности може да се изведе от МВР в ДП ЦПУ, но не и експлотацията на самите автоматизирани системи, вкл.хардуера им.

 1. Възнагражденията на софтуеристите, служители на МВР са много по-ниски, от тези в ИКТ фирмите у нас и в чужбина. Изваждането на софтуеристите във фирма, макар и държавна ще позволи те да получават по-добри възнаграждения. Това трябва да се приветства. Но защо са забравени хардуеристите? Питам се щом промяната не се прави за всички софтуеристи и хардуеристи в МВР, то това няма ли да създаде нови проблеми? Ще създаде, но може да се отговори, че всеки има право на избор.
 1. Информацията в автоматизирани системи за оперативно-издирвателна, охранителна и разследваща дейност би трябвало да е класифицирана и ако се съхранява и обработва в ДП ЦПУ ще отвори нови възможности за нерегламентиран достъп. Оперативните дирекции надали биха се съгласили да дадат най-чувствителната си информация за обработка и съхранение във външна фирма, пък била тя и държавна. В този смисъл приветствам експлоатацията на оперативните АИС в МВР да остане в МВР.

  

17 февруари 2016 г. 16:48:18 ч.
Владимир 1

СТАНОВИЩЕ

ДО

Г-ЖА РУМЯНА БЪЧВАРОВА

МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

КОПИЕ:    ДО

Г-Н МИХО МИХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОТБРАНА

КОПИЕ:    ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

И ОБЩЕСТВЕН РЕД

     УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА,

         На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме мотивирано становище по отношение на публикувания на 03.02.2016 г. проект  на законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи /Обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г./.

С Т А Н О В И Щ Е

1.По Мотивите на Закона

Проект предвижда преобразуването на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Агенция „Пожарна безопасност и защита на 

17 февруари 2016 г. 16:58:47 ч.
Владимир 1

2

населението“. С тази промяна се цели постигане на максимална децентрализация и самостоятелност при осъществяване на функциите на агенцията. Децентрализацията ще доведе управление на финансовия, материалния и административния ресурс на агенцията. По-ефективното управление от своя страна ще способства за по-ефикасно и качествено изпълнение на основните дейности на министерството в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, което е от съществено значение за обществото и държавата.

От проекта и приложените мотиви към него не става ясно какво точно ще се децентрализира. Имайки предвид внесения проект на ЗЗБ в който не се предвижда задачи на АПБЗН означава, че дейността по защита на населението излиза от МВР. Една реформа, която цели децентрализиране на една институция, която трябва да бъде централизирана и над институционална за да може да координира отговорните институции при осъществяване на политиката по намаляване на риска от бедствия,  с която настоящето правителство се ангажира публично е рисковано начинание за самото него, не само за обществото.Ако погледнем ретроспективно можем ясно да видим и отчетем следствията, от това асимилиране на системата за Гражданска защита и привеждането и в неадекватно състояние, защото една система е изградена от звена, в тези звена работят хора, тяхната компетенция изгражда цялостна компетенция на системата. За каква ефективност може да говорим изобщо! Една България има 20 000 войници и 10 000 пожарникари - абсурд! и чакаме доброволци да ни свършат работата.

Съгласно проекта на закона по всяка вероятност Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се преобразува ( ИА) ПБЗН за подпомагане дейността на министъра за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването в областта на пожарната безопасност.

Считам че най накрая някой е отчел че в сферата на „Гражданска защита” има редица международни документи по- които България, като страна членка на ООН е страна. Във които ясно са дефинирани основните функции на „Гражданска защита”.

Една институционално независима система като Гражданска защита, която беше пряко подчинена на премиера и координира взаимодействието между институциите, планира и организира защитата на населението, беше изпразнена от съдържание и натикана МВР под управлението на Пожарната. Така няма кой да свърже местната власт с компетентните органи. Основната функция на 28-те управления в страната е да направят връзките между службите за бързо реагиране, които могат да решават малки извънредни ситуации. Когато е нужно да се впрегне ресурсът на държавата, трябва да реагират кметове, областни 

17 февруари 2016 г. 17:00:02 ч.
Владимир 1

3

авители и премиеупррът. В момента няма такава национална институция. Тя не може да бъде нито в МВР, нито в Министерството на отбраната, защото върховенството е на изпълнителната власт на всички нива по конституция.Р. България е длъжна да защитава живота не само на своите граждани, а изобщо на населението на териториториалната и отговорност.

В МВР в жизнено важната област на националната сигурност – гражданската сигурност, 21 век още не е дошъл: управленски, концептуално, нормативно, финансово, информационно и кадрово цари хаос, нарастваща дезорганизация.

Природните бедствия в страната ни са сериозен повод за анализ на системата за национална сигурност. Нужен е нов и прецизен баланс между Сигурността и Отбраната. Отбраната е става все по-свиващ се елемент от сигурността на държавата. Затова всяко управление е длъжно дълбоко да обмисля какви ресурси ще заделя за отделните институции: за МО, за МВР, за спецслужбите, за Гражданска защита.

Фундаментален е проблемът с взаимодействието и координацията на службите и контрола над тях. Модерната теза е: Централизация на координацията-Децентрализация на изпълнението. Децентрализация налага промяна на мисленето на местната власт. Те не могат да искат главно облагите на властта, а при всеки труден момент да чакат само от държавата и да я обвиняват във всичко.

В изпълнение на тези свои виждания и в отговор на ПРЕПОРЪКА на Европейския парламент до Съвета от 14 декември 2010 г. относно изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (2010/2096(INI)) и P7_TA(2010)0465 Обн. C ОВ. бр.169 от 15 Юни 2012г. 2012/C 169 E/21 за развитие на гражданската защита  като над институционална система за коорддиниране и управление на институциите, ведомствата, силите, средствата и ресурсите на държавата и юридическите лица при превенция и ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи, считаме, че се налагат спешни реформи в системата на защитата на населението при бедствия.

В предвид на тези решения на ЕС и в резултат на сериозен и задълбочен анализ на причините довели до катастрофалните наводнения със значителни човешки жертви в страната през последните години предлагаме да се предприемат бързи действия за възстановяване на връзката между държавните институции, единната спасителна система и неправителствения сектор при бедствия.

Гражданската защита, като самостоятелна национална институция да бъде пряко подчинена на премиера (такава е позицията и на г-жа Кристалина Георгиева и редица изтъкнати специалисти в сферата на сигурността) за да може да се координира взаимодействието между институциите, да се планира и организира ефективно защитата на населението.Само така ще се свърже местната власт с компетентните органи, особено когато е данска защита, която беше пряко подчинена на премиера и координира взаимодействието между институциите, планира и организира защитата на населението, беше изпразнена от съдържание и натикана МВР под управлението на Пожарната. Така няма кой да свърже местната власт с компетентните органи. Основната функция на 28-те управления в страната е да направят връзките между службите за бързо реагиране, които могат да решават малки извънредни ситуации. Когато е нужно да се впрегне ресурсът на държавата, трябва да реагират кметове, областни 

17 февруари 2016 г. 17:01:01 ч.
Владимир 1

4

нужно да се впрегне ресурсът на държавата, когато трябва да реагират кметове, областни управители и премиерът. Тази институция  не може да бъде нито в МВР, нито в Министерството на отбраната, защото върховенството е на изпълнителната власт на всички нива по конституция.

За целта прелагаме следните конкретни мерки:

1.Връщане на проект за Закон на МВР за преработка.

2.Извеждане на ГД „ПБЗН" от МВР.

3.Създаване на Държавна агенция „Гражданска защита”

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ „ КЛУБ ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”

О.Р ИНЖ.                       ВЛАДИМИР КАРАМИТЕВ