Обществени консултации

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ, L 96/79 от 29 март 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г., изм., бр. 50 от 2014 г.).

Новите елементи в Директива 2014/30/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за задълженията на икономическите оператори и проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка за улесняване надзора на пазара.

Предвидена е и преходна разпоредба по отношение на нотифицираните органи. Мотивите за това предложение са, че в новата директива и проекта на наредбата не са променени изискванията за електромагнитна съвместимост и процедурите за оценяване на съответствието, а изискванията към нотифицираните органи, които се прилагат по действащото национално законодателство отговарят напълно на изискванията на новата директива. Това означава, че от нотифицираните органи не се изисква различна компетентност от тази, която те вече са демонстрирали при издаване на разрешенията за извършване на оценяване на съответствие и която доказват при ежегодните проверки, извършвани съгласно ЗТИП. Приемането на нова наредба ще наложи някои промени в документите на нотифицираните органи, които няма да променят досегашният им начин на работа при оценяване на съответствието.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: s.lubenova@mi.government.bg


Дата на откриване: 10.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари