Обществени консултации

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на везни с неавтоматично действие (ОВ, L 96/107 от 29 март 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г., изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г.).

Новите елементи в Директива 2014/31/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за задълженията на икономическите оператори и проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка за улесняване надзора на пазара. Тъй като не се въвеждат нови изисквания по отношение на везните с неавтоматично действие и процедурите за оценяване на съответствието им, наредбата предвижда сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с действащото до приемането ѝ законодателство да останат валидни.

Предвидена е и преходна разпоредба по отношение на нотифицираните органи. Мотивите за това предложение са, че в новата директива и проекта на наредбата не са променени изискванията към везните с неавтоматично действие и процедурите за оценяване на съответствието им, а изискванията към нотифицираните органи, които се прилагат по действащото национално законодателство отговарят напълно на изискванията на новата директива. Това означава, че от нотифицираните органи не се изисква различна компетентност от тази, която те вече са демонстрирали при издаване на разрешенията за извършване на оценяване на съответствие и която доказват при ежегодните проверки, извършвани съгласно ЗТИП. Приемането на нова наредба ще наложи някои промени в документите на нотифицираните органи, които няма да променят досегашният им начин на работа при оценяване на съответствието.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: s.lubenova@mi.government.bg


Дата на откриване: 10.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари