Обществени консултации

Проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ОВ, L 96/357 от 29 март 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г., изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г.).

Новите елементи в Директива 2014/35/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за задълженията на икономическите оператори и проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка за улесняване надзора на пазара. Проектът на наредба не променя действащите в момента изисквания по отношение на електрическите съоръжения и процедурата за оценяване на съответствието им.

В съответствие с Директива 2014/35/ЕС проектът на наредба не съдържа разпоредби относно нотифицирани органи, за разлика от действащата в момента наредба. При преработването на европейското законодателство в тази област и синхронизирането му с Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти беше счетено за ненужно в Директива 2014/35/ЕС да се предвиждат разпоредби за нотифицирани органи, когато те не участват в процедурата за оценяване на съответствието.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по проекта на наредба, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: s.lubenova@mi.government.bg


Дата на откриване: 10.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 23.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари