Обществени консултации

Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г.

Настоящият документ представлява Пътна карта, която включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс.
За да се постигнат целите в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. е направен преглед и  анализ в следните ключови области:
- съществуващата на ниво ЕС и Република България нормативната уредба, регулираща развитието на електронното управление, респективно правителство;
- съществуващите на ниво ЕС и Република България стратегически документи, които представляват стратегическата рамка за развитието на електронното управление;
- текущо реализирана архитектура на електронното управление в Република България;
- проекти, които текущо се реализират или са планирани за реализация в тази област.
 
На основа на този преглед бе направен първоначален анализ на техническите възможности и характеристики на текущата реализация, за да може да се прецени готовността за бъдещи реализации. По този начин беше определено нивото на съответствие на редица планирани или реализирани инициативи, както от гледна точка задълженията, произтичащи от членството ни в ЕС, така и във връзка с целевото технологично развитие.
 


Дата на откриване: 10.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 24.2.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 февруари 2016 г. 00:32:05 ч.
mpankov

по-добре първо да се приемат измененията в ЗЕУ и след това

Здравейте,

Мисля, че преди да се разработва и приема този документ би трябвало от Народното Събрание да се приеме и след това да влезе в сила законопроекта за изменение на закона за електронното управление, представен за публично обсъждане още на 1 октомври 2015 и след това новата структура Държавна агенция “Електронно управление” да предложи за приемане от Министерския съвет на проект на единна политика за информационните ресурси, свързани с електронното управление, информационните и комуникационните технологии.

За да се преодолеят системните недостатъци, посочени в т.2 „ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД Е-УПРАВЛЕНИЕТО“ , които са верни и които се повтарят в аналогичните анализи от 15-20 години би трябвало 21-те „Интервенции“ в т.6 да бъдат разписани като приоритетни проекти, както в т.5, вкл. по източници и оси. Това, че не е направено,  а вече сме в  първата година на периода 2016 -2020 изглежда като несвършена работа.

 

Заглавието на т.6 „ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПЕРИОДА 2016-2020“ изглежда малко странно, макар че това, което трябва да се прави си е опит за намеса и вмешателство в живота на администрацията.

 

Притеснява ме, че се влагат значителни средства в хардуер и софтуер за изграждането на държавен хибриден частен облак, а т.5 е указано, че само НСИ ще мигрира с една своя система за е-статистика през 2016. Ако се продължава без реално централизирано управление на процесите, то в края на периода през 2020 може на облака да е вдигната само тази е-статистика.

 

Поздрави,

 

Минчо Панков

14 февруари 2016 г. 12:29:26 ч.
kspassov

Правен нихилизъм

Здравейте,

Действията на служителите в администрацията са строго определени от нормативни документи. За всяко свое действие служителят трябва да има правно основание или нормативна рамка.

Силно съм притеснен (меко казано) от правния нихилизъм, който излъчва Пътната карта. Един бегъл прочит на текста показва демонстративно и последователно незачитане на действащата в Република България нормативна уредба. Например:

На стр. 29, т.5.5.2.за нормативна рамка е сложено „Проектът на Закон за електронна идентификация регламентира всички необходими аспекти на електронната идентификация.“ – формално няма как проект на закон да бъде нормативна рамка.

На стр. 32. т.5.8.2 Нормативна рамка „Предвидена е актуализация на Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост,....“ – няма как несъщестуващо изменение в действаща наредба да бъде нормативна рамка.

На стр. 34.  Нормативна рамка „Ще бъде извършен анализ относно необходимостта от промени в Наредбата за ТР;“ – някакъв бъдещ анализ не може да бъде нормативна рамка.

На стр. 39. Нормативна рамка „Регламентацията на реда и правилата за използването на регистъра ще бъде осигурена чрез актуализация на подзаконови нормативни актове.“ – несъществуващи бъдещи изменения на нормативни документи не могат да бъдат нормативна рамка.

На стр. 40 Нормативна рамка "Проектът за закон за изменение и допълнение на закона за електронното управление премахва законовите пречки пред автоматизираното предоставяне на данни от ЦАИС “Гражданска регистрация”" – проект на закон не може да е нормативна рамка.

Искрено се надявам преди приемането на Пътната карта, тя ще мине през редакцията на компетентни юристи. Дори да приемем, че от техническа гледна точка Пътната карта е добра, несъстоятелността на правната рамка за отделни проекти, може да предизвика проблеми на по-късен етап, когато се отчита изпълнението на проектите (те да се окажат незаконни или противоречащи на дейстащото законодателство). Тези проблеми могат да бъдат както на българска почва, така и на ниво Европейски съюз.

Поздрави,

Камен Спасов

23 февруари 2016 г. 16:41:59 ч.
lturnalieva

Предложение за текстове с коректна терминилогия

В т. 5. 27 на Пътната карта са набелязани дейности, свързани с изграждане на национален портал за пространствени данни. Предлагам по-точни (вкл. по отношение официално използваната терминология) текстове по съответните точки, които отговарят на целите и задълженията на страната ни съгласно Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), Законът за достъп до пространствени данни и Регламентите, свързани с прилагането на директивата:

Към т. 5.27.1. Описание

Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) се основава на инфраструктурите за пространствена информация, създадени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз. Законът за достъп до пространствени данни въвежда изискванията на директивата в националното законодателство. Основен елемент на инфраструктурата на пространствена информация е националният портал за пространствени данни/НППД/ , който следва да осигурява достъп до и предоставя услуги с пространствени данни, попадащи в 34-те теми, дадени в приложенията към директивата и закона. Чрез портала се създава възможност за стандартизиран обмен на информация между публичните власти и с европейския геопортал. Към настоящия момент страната ни има закъснение в прилагането на регламентите към директивата, което ще доведе до наказателна процедура. С цел преодоляване на закъсненията ще взаимстваме добри практики на страните-членки, изградили свои национални портали и реализирали услуги с метаданни и пространствени данни, отговарящи на регламентите за хармонизация.

Към т. 5.27.2. Нормативна рамка

Закон за достъп до пространствени данни, европейски регламенти, свързани с изпълнението на директивата, спецификации на данните за тяхното хармонизиране и ръководства за прилагането на регламентите. Не се изискват промени в нормативната уредба.

Към т. 5.27.3. Приоритетни дейности

  • Изграждане на национален портал за пространствени данни в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) за изграждане на инфраструктура за пространствена информация в ЕО и Закона за достъп до пространствени данни;
  • Реализиране на услуги за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни през националния портал за пространствени данни в съответствие с регламентите;
  • Осъществяване на обмен на пространствени данни и предоставяне на услуги с тях между държавни институции на национално ниво и връзка с европейския геопортал, спазвайки изискванията на регламента за достъп на институции и органи на общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.

Към т. 5.27.23. Специфични индикатори за проекта

  • Реализирани функционалности на Национален портал за пространствени данни в съответствие с европейските и националните правила;
  • Създадени метаданни за национални пространствени данни, отговарящи на изискванията, дефинирани в съответни регламенти на ЕК;
  • Реализирани мрежови услуги за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформация на масиви от пространствени данни, отговарящи изискванията, дефинирани в регламентите на ЕК;

-          Обучени целеви групи от държавната и общинската администрация за работа с националния портал за пространствени данни на системно и потребителско ниво.

 

 

Георги Гладков, Директор „Пространствени данни“, ИА ЕСМИС

24 февруари 2016 г. 13:47:22 ч.
Zdravkov

Национален портал за пространствени данни

Здравейте,

Искам да взема отношение по т. 5.27.1 от „Пътна карта  за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г.“. Запознат съм с визирания там Портал за географски данни на Министерството на отбраната. Не съм съгласен с констатациите, че той не предоставя необходимата функционалност и стабилност, както и нужните масиви от данни. Порталът е ведомствен и предоставя ВСИЧКИ определени от INSPIRE директивата данни, на които МО е държател. Към тези данни са приложени ВСИЧКИ заложени в директивата услуги, което прави портала напълно функционален. Посоченият адрес (gis.mod.bg) е грешен. Порталът работи в режим 24х7 на адрес gis.armf.bg. Всеки може да посети сайта и да се убеди лично дали констатациите в пътната карта са верни. Искрено съм притеснен за качеството на документа изхождайки от факта, че в малката част, за която съм компетентен, откривам такива фрапиращи неточности.

Поздрави,

Зарко Здравков, МО

 

24 февруари 2016 г. 15:06:42 ч.
mmmarkov

Становище на Военно-географска служба

Съдържанието на т. 5.27 показва непознаване на реалното състояние и функционалността на Информационната система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната. Най-ясно доказателство за това е, че не е цитиран действителният адрес, на който Системата може да бъде достъпена – gis.armf.bg, а не посоченият gis.mod.bg.

Системата на МО притежава множество функционалности, една от които е тази, чрез която се изпълняват отговорностите на Министъра на отбраната по Закона за достъп до пространствени данни, а именно предоставяне на мрежови услуги, мета данни и пространствени данни за темите от Анекс 1 и Анекс 2 от Европейската директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), които Военно-географска служба (ВГС) създава. Съответствието на функционалност та на Системата с изискванията на Директива INSPIRE е потвърдено от извършената валидация на мрежовите услуги в Европейския INSPIRE портал. Публикуваните мета данни също са валидирани чрез редактора на мета данни, публикуван в Европейския INSPIRE портал.

В момента се извършва конвертиране на модела на пространствените данни, произвеждани от ВГС във формата на данните на Директивата INSPIRE.

Системата отговаря напълно на изискванията за: време на непрекъсната работа (uptime), брой едновременни заявки, максимално време за отговор на заявка, средно време за отговор на заявка и др.

Одобрението на функционалността на Системата на МО от страна на експертите от Европейската комисия (чрез провеждане на редица съвместни тестове) беше основание за сключване на Рамково споразумение между МТИТС и МО, съгласно което тази система временно да изпълнява ролята на Национален портал за пространствени данни.

В заключение искам да подчертая, че МО е единственият в страната орган на публичната власт по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за достъп до пространствени данни, който е изпълнил задълженията си съгласно Пътната карта за прилагане на Директивата INSPIRE в европейската общност.

Подп. д-р Мариян Марков

Главен инженер на Военно-географска служба

24 февруари 2016 г. 17:09:35 ч.
plamena_a

Неточности и явни пропуски

Идеята да се публикува "Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на е-управление" в портала за обществено обсъждане е чудесна.  Така всеки може да открие неточности и да допринесе за подобряването й. 

Все пак, по-удачно е този документ да бъде съгласуван с ведомствата, за които се твърди че не изпълняват  заложените функционалносто ( на стр. 51 "Порталът на Министерство на Отбраната не предоставя необходимата функционалност и стабилност, както и нужните масиви от данни.") 

От коментарите виждам, че явно има пропуски - дори неправилно цитиран уеб адрес!

Допълнително, буди недоумение фактът, че по една оперативна програма (в случая "Добро управление") ще се финансира нещо, което вече беше финансирано по оперативна програма "Административен капацитет" - би следвало да няма двойно финансиране за Изграждане на INSPIRE портал.

Има и някои чисто технически пропуски, напр.:

вместо Приоритетени проекти" напр., да стане коректното  приоритетни. ( на стр, 17)

С поцелания за успех:

Пламена