Обществени консултации

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

I. С промените в чл. 41, ал. 3 и чл. 49, ал. 3 от Закона за лечебните заведения са въведени такси за издаване на удостоверение на регистрация на лечебни заведения, съответно за издаване на разрешение за лечебна дейност.
В съответствие с посочените законови разпоредби в проекта на тарифа се предвижда събиране на такси за:
1. издаване на удостоверение от Регионалните центрове по здравеопазване за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис при първоначална регистрация, както и при промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра;
2. издаване на удостоверение от Регионалните центрове по здравеопазване за регистрация на лечебна дейност на висшите медицински училища при първоначална регистрация, както и при промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра;
3. издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването при първоначална регистрация, както и при промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра.
С проекта на тарифа са актуализирани таксите за издаване на препис от удостоверението за регистрация и разрешението за лечебна дейност и за издаване на удостоверение за обстоятелствата, вписани в съответния регистър. Едновременно с това с предложения проект отпадат таксите за извършване на устна справка.

II. Освен такси, свързани с регистрацията и издаването на разрешения за лечебна дейност на лечебните заведения, с предложения проект на тарифа се определя и размерът на таксите, които се събират при акредитация на лечебните заведения.
Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 5 от Закона за лечебните заведения (изм. ДВ бр. 59 от 2010) акредитиращото се лечебно заведение заплаща такса за процедурата по акредитация. В зависимост от вида на процедурата се  предвижда събиране на такси за самостоятелното оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделените медицински дейности на лечебните заведения и на възможностите им за провеждане на обучение на студенти и специализанти.
Таксата за самостоятелно оценяване на цялостната медицинска дейност е определена в зависимост от вида на лечебното заведение. Таксите за самостоятелно оценяване на отделените медицински дейности и на възможностите за обучение, са еднакви за всички лечебни заведения. Особеност представлява обстоятелството, че таксата за самостоятелното оценяване на отделните медицински дейности се събира за всяка структура /клиника или отделение/, предложени за акредитация, както и обстоятелството, че за оценяването на възможностите за обучение при индивидуалните и груповите практики за първична медицинска помощ, е въведена изрична такса.
Проектът предвижда при едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности, и на възможностите за обучение на студенти и/или специализанти, на лечебните заведения да се събира само таксата, предвидена за оценяването на цялостната медицинска дейност. Предвидени са също такси за провеждане на контролно производство и такса за първоначална акредитация на лечебни заведения или на структури на лечебни заведения.

Размерът на таксите е определен въз основа на предвидените административни разходи и материално-технически разходи, вложения висококвалифициран труд и време за извършване на дейностите по водене на регистрите на лечебните заведения в Регионалните центрове по здравеопазване и Министерството на здравеопазването. Размерът на таксите в проекта на тарифа е съобразен с обстоятелството да бъдат покрити направените разходи, свързани с предоставянето на отделната услуга на физическото или юридическо лице. По отношение на аналогични и сходни дейности, е направена съпоставка с утвърдената Тарифа за таксите, които събират органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето.
Таксите за акредитация на лечебните заведения са формирани въз основа на механизма за остойностяване на разходите, заплащани от лечебните заведения, възприет досега в Наредба № 18/2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и Правилника за организация на дейността на Акредитационния съвет.
Очакваното финансово въздействие от проекта на нормативен акт ще бъде в рамките на бюджета на  Министерство на здравеопазването и е съобразено при изготвянето на проектобюджета за следващата бюджетна година и бюджетната прогноза за 2012г. и 2013г.


Дата на откриване: 22.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 5.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари