Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно 2016

С настоящия проект на акт се одобряват допълнителни трансфери в размер 11 522 146 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г.

Проектът на Постановление е подготвен на основание Наредба № 1/23.05.2014 г. на министъра на образованието и науката за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена. Министерството на образованието и науката е събрало информация по образец от първостепенните разпоредители с бюджет за месечния размер на необходимите средства. След обобщаване на получените заявки е изготвено годишно разпределение на средствата за възстановяване на част от транспортните разходи в размер до 100 процента за времето на изпълнение на служебните задължения на педагогическия персонал. При изготвянето на разчетите от необходимите средства за 2016 г. са приспаднати останалите в преходен остатък от 2015 г. по бюджетите на детските градини, училищата и обслужващите звена средства за възстановяване на част от разходите за транспорт.

С предоставянето на необходимите средства на общините ще бъде възстановена част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал в общинските детските градини, училищата и обслужващите звена до 100% за 2016 г.


Дата на откриване: 19.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари