Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на Природен парк „Витоша”

С решение № 12997 от 02.12.2015 г. на ВАС по адм. дело № 13261/2014 г. е отменен чл. 7, ал. 4 от Устройствения правилник на дирекция на Природен парк „Витоша” със следните мотиви:

Върховният административен съд приема, че Устройственият правилник на дирекция на Природен парк „Витоша” е нормативен административен акт и се отнася за неопределен и неограничен брой адресати. Същият е издаден от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл. 161 от Закона за горите и в предвидената от закона форма, но в нарушение на процедурните изисквания за издаването, установени в разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, като не са зачетени принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, постижими чрез задължението за публикуване на проекта на интернет страницата на Изпълнителна агенция по горите. По този начин е нарушено правото на заинтересованите лица за предложения и изразяване на становища по проекта. Изводът, който прави съда е, че посоченото нарушение на административната процедура е съществено и води до незаконосъобразност на чл. 7, ал. 4 от правилника.

Към момента на образуване на административното дело е действала разпоредбата на чл. 160, ал. 3 от Закона за горите (изм. ДВ, бр. 77 от 2014 г., в сила от 16.09.2014 г.), съгласно която „директор на дирекцията на природния парк може да бъде лице с висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или с висше образование по специалност Екология и опазване на околната среда" с образователно-квалификационна степен магистър, с трудов стаж по специалността не по - малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование. В този смисъл е и възражението в жалбата, по която е образувано производството пред ВАС, а именно за материална незаконосъобразност на тази разпоредба поради противоречие с чл. 160, ал. 3 от Закона за горите. С промяната в Закона за горите (доп., ДВ, бр. 60 от 2015 г. , в сила от 7.08.2015 г.), директор на специализирано териториално звено може да бъде лице с висше образование, съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено, със специалност съгласно устройствения правилник на звеното, с образователно-квалификационна степен магистър, с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование. Съдът е приел за неоснователни твърденията за незаконосъобразност на оспорената разпоредба, тъй като допълнението в чл. 160, ал. 3 от Закона за горите в частта – съответстващо на предмета на дейност на специализираното териториално звено, е след подаване на жалбата. 

С проекта се предлага текстът на отменената ал. 4 на чл. 7 да стане нова ал. 5, а досегашните ал. 5 и 6 да станат съответно 6 и 7.


Дата на откриване: 24.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари