Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за чужденците в Република България

Проектът на закон e свързан с прилагането на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Директива 2001/51/ЕО на Съвета от 28 юни 2001 г. за допълнение на разпоредбите на член 26 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година (ОВ, L 187 от 2001 г.). Проектът на закон е подготвен от междуведомствена работна група, в която са участвали представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Асоциацията на българските авиокомпании.

Проектът на закон отчита практиката по прилагане на посочения текст на директивата в други държави-членки на Европейския съюз и в частност – Федерална република Германия. Тази държава-членка също е въвела посочената разпоредба на директивата като в германското законодателство за минимален праг на санкцията по чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Директива 2001/51/ЕО е определена сумата от 1000 евро. В тази връзка и с оглед икономическите реалности в Република България, със законопроекта се предлага и в българското законодателство минималният праг на санкцията по чл. 4, параграф 1, буква „а“ от Директива 2001/51/ЕО (въведен в чл. 51 от Закона за чужденците в Република България) да се определи на 2000 лева, вместо досегашните 6000 лв.

С проекта се предлагат промени и в чл. 20 на Закона за чужденците в Република България. С редакцията по ал. 1, т. 1 на този текст се предлага превозвач, който превозва по суша, по въздух или по вода до и/или от Република България чужденци, преди да извърши услугата, да е длъжен да установи наличието и валидността на документа за пътуване на чужденеца и на визата, когато такава е необходима, в това число срокът им на валидност и дали снимката позволява установяването на самоличността на притежателя им. В досегашния текст превозвачът беше длъжен да установява редовността на документа за пътуване на чужденеца и наличието на българска виза. Предложението е продиктувано от обстоятелството, че превозвачите нямат специализирани познания да установят подправените и/или неистинските документи за пътуване на чужденците или визи. Установяването на тези обстоятелства обаче с действащия закон им е възложено, тъй като те следва да установяват редовността на документите, а съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на закона „редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ документ“ е този, който е издаден по законоустановения ред на съответната държава, в който може да бъде положена виза и който дава право на чужденеца да се завърне в държавата, от която влиза, в държавата на произход или в трета държава, снимката в него позволява установяване самоличността на притежателя му, не съдържа преправки, зачертавания, заличавания, добавки и други в данните, няма следи от подмяна на снимката, положените печати са ясни, изображението на снимката съвпада с образа на притежателя и срокът му на валидност не е изтекъл.

В т. 1 от ал. 1 на чл. 20 думите „българска виза” са заменени с „виза“ като по този начин разпоредбата е прецизирана и е съобразена с термина в чл. 8, ал. 1 от закона. Целта е да се избегнат различия в тълкуването и да се обхванат случаите на признаване от страна на Република България на визи, равностойни на националните съгласно Решение № 459 от 03.07.2014 г. на Министерския съвет за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2014 г.) и Решение № 48 от 27.01.2012 г. на Министерския съвет за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите-членки, които изцяло прилагат достиженията на правото от Шенген, както и от Швейцария и Лихтенщайн. Предложението по ал. 2 на чл. 20 е свързано с факта, че отговорността на превозвача да върне обратно чужденеца не отпада, независимо, че превозвачът няма да бъде наказван в случаите, когато органите на граничен контрол установят подправени и/или неистинки документи за пътуване на чужденците или визи.

 

Лице за контакт
Гергана Зафирова;
Старши експерт;
Отдел „Правен и икономическо регулиране“;
ГД „ГВА“;
Е-mail: legal@caa.bg;
Тел.: 02/ 937 10 12
 


Дата на откриване: 25.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари