Обществени консултации

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации

С предложеното изменение в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за признаване на професионални квалификации, приета с Постановление № 178 на Министерския съвет от 2009 г. (Обн., ДВ., бр. 57 от 2009г.) се изменя срокът на бързата услуга от 5 дни на 7 работни дни за издаване от Министерство на здравеопазването на удостоверения за придобита или призната в Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия с цел упражняването й на територията на друга държава – членка или трета държава.
Сумите за държавна такса, които заявителите внасят по банков път в сметката на Министерството на здравеопазването за издаването на удостоверенията, постъпват в същата и биват обработвани в рамките на минимум 2-3 дни, което от своя страна води до забавяне на регистрирането им.
От друга страна, предвид настъпилите структурни промени във ведомството следва да се отчете и новият съгласувателен ред при парафиране на удостоверенията, който от своя страна води до физическа невъзможност същите да бъдат изготвени и парафирани в рамките на нормативно установения 5–дневен срок.
Невъзможността да бъдат спазвани така разписаните срокове ще доведе до недоволство от страна на заявителите, което може да бъде предотвратено, в случай че се промени срокът за извършване на бързата услуга.
Предложеният проект на Постановление няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 22.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 8.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари