Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на допълнение към Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г.

С наредбата се определят процедурите за оценяване на съответствието с изискванията за екопроектиране на конкретните продуктови групи от обхвата на приетите регламенти, съгласно чл. 15 на рамковата Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението, с изискванията за екопроектиране.

До 2014 г. бяха приети 23 такива регламента, което е отразено в наредбата. През 2015 г. бяха приети и публикувани в „Официален вестник” на ЕС още четири регламента - за професионални хладилни шкафове, за локални отоплителни топлоизточници (електрически и използващи течно или газово гориво), за локални отоплителни топлоизточници на твърдо гориво и за котли на твърдо гориво, което налага наредбата да бъде допълнена, за да може да се осигури прилагането на процедурите за оценяване на съответствието и за новите четири продуктови групи.

През м. септември 2015 г. ЕК публикува Ръководство по прилагане на Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани топлоизточници. Това налага в наредбата да бъдат направени съответните изменения и допълнения, с които да се осигури практическото прилагане на регламента.

С приемането на допълненията към наредбата ще се постигне пълно съответствие на българското законодателство с изискванията на приетите съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО регламенти по отношение на оценяването на съответствието им с изискванията за екопроектиране.


Дата на откриване: 29.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 13.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари