Обществени консултации

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане има за цел да въведе разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (ОВ, L 189/164 от 27 юни 2014 г.). Основанието за приемане на наредбата е чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предвижда се тази наредба да замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г., изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 50 от 2014 г., бр. 12 от 2015 г.).

Новите елементи в Директива 2014/68/ЕС, и съответно в проекта на наредба, са свързани с въвеждането на по-подробни разпоредби за задълженията на икономическите оператори и проследимостта на продуктите по цялата верига на доставка за улесняване надзора на пазара. Тъй като не се въвеждат нови изисквания по отношение на съоръженията под налягане и процедурите за оценяване на съответствието им, наредбата предвижда сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с действащото до приемането ѝ законодателство да останат валидни.

Предвидена е и преходна разпоредба по отношение на нотифицираните органи. Мотивите за това предложение са, че в новата директива и проекта на наредбата не са променени изискванията към съоръженията под налягане и процедурите за оценяване на съответствието им, а изискванията към нотифицираните органи, които се прилагат по действащото национално законодателство отговарят напълно на изискванията на новата директива. Това означава, че от нотифицираните органи не се изисква различна компетентност от тази, която те вече са демонстрирали при издаване на разрешенията за извършване на оценяване на съответствие и която доказват при ежегодните проверки, извършвани съгласно ЗТИП. Приемането на нова наредба ще наложи някои промени в документите на нотифицираните органи, които няма да променят досегашният им начин на работа при оценяване на съответствието.

 

 


Дата на откриване: 1.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари