Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

В „Държавен вестник” (бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15 април 2016 г.) е обнародван новият Закон за обществените поръчки (ЗОП), който заменя досега действащия закон и организира по нов начин възлагателния процес.
Приемането на нов закон е резултат от ангажимента на Република България да транспонира в националното си законодателство две изцяло нови европейски директиви, касаещи възлагането на обществени поръчки от публични възложители и възложителите, осъществяващи дейност в определени сектори /секторни възложители/.
В съответствие с разпоредбите на ЗОП, за да се осигури техническа възможност за неговото прилагане, е предвидено Министерският съвет да приеме правилник за прилагане на закона. Предвид рамковия характер на закона, от съществена необходимост е правилникът да влезе в сила едновременно с него. Съгласно § 26 от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2 и тарифата по чл. 220, ал. 1 в срок до 15 април 2016 г.
В структурно отношение проектът на правилник съдържа 15 глави, обособени в раздели. Включени са и две приложения.


Дата на откриване: 2.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.3.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 март 2016 г. 01:09:59 ч.
The Beast

ППЗОП - 1

В чл. 90, ал. 4 от ППЗОП думата "след" се заменя с думата "до" .

В противен случай сегашния текст регламентира три години тайна и след това публичност!

07 март 2016 г. 01:44:40 ч.
The Beast

ППЗОП - 2

В чл. 136, ал. 1 от ППЗОП след думата "инспекция" се поставя точка и текста "в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършване му" се заличава.

Министерският съвет няма законова делегация да определя срокове за образуване на административнонаказателни производства, поради което считам, че както е сегашния текст - МС си превишава правата. Ако иска регламентация на желаните от него срокове, да внесе проект на Закон за изменение и допълнение на ЗАНН и Народното събрание да реши въпроса, по реда по който са регламентирани различни срокове в чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН.

16 март 2016 г. 16:48:44 ч.
NSEOP

Официална позиция на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки по проекта

В законоустановения срок съгласно Закона за нормативните актове, Националното сдружение на експертите по обществени поръчки излезе с официално становище по проекта на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. В позицията си, организацията, поставила си за цел да бъде стожер на професионалната общност на експертите в областта, изрязява опасения относно начина, по който са разписани някои разпоредби и липсата на съответствие на същите с текстове на новия ЗОП и директивите по обществените поръчки, чиито изисквания той въвежда. Като пропуски са отчени липсата на норми относно квалификацията и възнагражденията на членовете на оценителната комисия. Резерви са изразени по отношение на забраната за оценяване на планове, графици и други документи, в които е представена организацията на изпълнение на дейностите. От НСЕОП не скриват притесненията си и от факта, че с проекта реално се стеснява обхвата на предварителния контрол, който ще се упражнява от АОП и настояват органът по методология да има краен срок, в който да отговаря на писмените запитвания на възложители.

Становището е достъпно на сайта на сдружението в Интернет:

http://nseop.org/nseop-izleze-sas-stanovishte-po-proekta-na-ppzop/