Обществени консултации

Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2016 г. в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година

С Решение № 12 от 10.01.2014 година Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 година. Стратегията определя механизъм за координация, наблюдение, отчитане и финансиране, който ще се въвежда поетапно. Предлаганият проект на Годишен план за действие за 2016 г. ще конкретизира изпълнението на Стратегията на оперативно равнище.

С приемането на Годишния план за 2016 г. ще се обединят усилията на всички заинтересовани страни: отговорни институции, социални партньори и организации от неправителствения сектор.

Изпълнението на Плана за действие за 2016 г. ще се извършва чрез въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и самостоятелно учене, като се очаква това да доведе до по-ефективно развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите от образование и обучение на всички български граждани.


Дата на откриване: 9.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.3.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2016 г. 08:18:21 ч.
nikolov_i

Предложение

Невъзможно е учене през целия живот при състоянието на висшето образование в момента. Ако човек е бил част от тази 1/3 от студентите в направление икономика или администрация (Доклад на М. Кунева) и желае да се преквалифицира в направление Информатика или Комуникационна и компютърна техника (които са от списъка на приоритетните професионални направления) е необходимо да заплаща за второто си висше образование в пъти по-високи такси  (чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО), т.е. не стига че е в списъка с безработни и нереализирани специалисти, но трябва да поеме сам издръжката си за преквалификация, без държавна субсидия, което е някак си по-скоро възпиращо отколкото стимулиращо от страна на държавата в посока учене през целия живот. По този начин държавата не стимулира, а възпира ученето през целия живот и то законодателно.

Младите хора могат да бъдат стимулирани за преквалификация в специалности от Списъка на приоритетните професионални направления в духа на учене през целия живот чрез отмяна разпоредбата на чл. чл. 91, ал. 7, т. 2 от ЗВО.