Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата е разработен с цел привеждане в съответствие с новите разпоредби в чл. 21д, ал. 3 и 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), въведени със ЗИД на ЗЗВВХВС (Обн., ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 02.01.2016 г.), които предвиждат министърът на околната среда и водите да утвърждава със заповед случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическото и електронно оборудване.


Дата на откриване: 9.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари