Обществени консултации

ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2016 г.

Съгласно Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, сключена на 20.11.2006 г. относно имотите на посолствата на двете държави, на китайската страна безвъзмездно е предоставенo правото да ползва терен с площ от 12 706 кв.м., намиращ се в град София, бул. ”Джеймс Баучер” № 58, както и да построи върху този терен сгради за нуждите на посолството на Китай в София.

С влязло в сила съдебно решение по гр.д. № 2674/07г. на Софийски градски съд, постановено срещу Министерството на регионалното развитие и благоустройството, е установено, че Атанас Филипов Митов е собственик на 4/48 ид.части, Стоил Филипов Митов на 4/48 ид.части, Марина Николаева Попова на 6/48 ид.части, Евтимия Антонова Павлова на 5/48 ид.части, Емануил Антонов Панов на 6/48 ид.части, Мариана Павлова Попова на 2/48 ид.части, Павел Павлов Павлов на 2/48 ид.части от имот пл. № 15 в кв. 154А, отреден за „Комплекс БОДК” – част от имот на бул.”Джеймс Баучер” № 58, предоставен на китайската страна със спогодбата от 2006 г. Съгласно чл.31, ал.2 от Гражданския процесуален кодекс „по дела, които се отнасят до недвижими имоти - държавна собственост, държавата се представлява от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министерството на външните работи не е било уведомено за това съдебно дело.

Образувано е и гр.д. № 12803 от 2010 г. на Софийски градски съд, 1-20 състав по иск на Атанас Митов, Марина Попова и Емануил Панов срещу държавата за предаване на владението на съответно 4/48, 6/48 и 6/48 ид.ч. от имота. Първоначално като ответник е конституирано и МВнР, но впоследствие делото е прекратено по отношение на него. Към момента делото все още е висящо и се води от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На 12.03.2012 г. Главният архитект на Столична община издава на китайската страна разрешение за строеж на „Сграден комплекс към Посолството на Китайската Народна Република в София”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ / I, кв. 154а по плана на гр.София, район „Лозенец”, с административен адрес: гр .София, бул. ”Джеймс Баучер” № 58.

Признатите за собственици по силата на посоченото по-горе съдебно решение оспорват издаденото разрешение за строеж.

С Решение № 4910 от 15.07.2014 г. по адм.дело № 12402/2013 г. на Административен съд – София-град, по жалба на Мариана Кирилова Митова, Кирил Атанасов Митов, Мариана Николаева Попова и Емаунуил Антонов Панов е отменено Разрешението за строеж № 28/12.03.2012 г., издадено от главния архитект на Столична община.

С писмо, вх.№ 08-00-25/01.10.2014 г. Дирекция за национален строителен контрол уведомява, че е предприела действия по спиране на строежа на сградния комплекс към Посолството на Китайската народна република. 

Предприети са необходимите правни действия от страна на държавата за обжалване на решението за спиране на строежа на сградния комплекс към китайското посолство.

С окончателно решение № 14657/05.12.2014 г. Върховния административен съд отменя изцяло влязлото в сила съдебно решение № 4910 от 15.07.2014 г. по адм.дело № 12402/2013 г. на Административен съд – София-град и връща делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав от началото на съдебното производство. Образуваното след връщането на делото производство е приключило с влязло в сила Решение № 5837 от 05.10.2015 г. по адм. д. № 12078/2014 г. на Административен съд – София-град, 29-ти състав. С него се потвърждава Заповед № ДК-10-ЮЗР-150/18.10.2013 г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югозападен район, с която е отхвърлена жалбата на съсобствениците срещу издаденото разрешение за строеж на Китайската народна република.

На състояла се работна среща в Министерството на външните работи между Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Областна администрация на област София и Главния архитект на Столична община е взето решение Министерството на външните работи да започни разговори със собствениците на съответните идеални части от гореописания имот за постигане на споразумение. На проведените срещи между представителите на МВнР и  МРРБ от една страна и от друга страна лицата, признати за собственици съгласно съдебното решение от 25.06.2008 г. на СГС, се постига съгласие, че следва да бъде изготвена пазарна оценка от независим оценител, която да отразява реално пазарната стойност на правото им на собственост.  Договорено е, че всяка една от страните ще представи своя кандидатура за оценител с оглед изготвянето на съвместна оценка.

Последната среща между представителите на МВнР, МРРБ и лицата, признати за собственици, е проведена на 26.03.2015 г. На срещата присъстват и инж. Николинка Радулова – независим оценител, представляващ МВнР и МРРБ, и маг. ик. Георги Кузов - независимим оценител, представляващ собствениците.

Между страните е постигнато съгласие относно изготвената експертна пазарна оценка, която отразява реално пазарната стойност на правото на собственост на лицата, признати за собственици съгласно  съдебното решение от 25.06.2008 г. на СГС, II “Г” по гр.д. № 2674 по описа на СГС за 2007 г. Общата крайна пазарна стойност на 29/48 ид.ч. от 2350 кв.м. или 1420 кв.м.  е в размер на 2 852 540 лева.

Предвид горното, Министерството на външните работи е предприело необходимите действия и средствата за покупка от страна на държавата на 29/48 ид.части от имот с административен адрес: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” № 58, предоставен по международен договор на Китайската народна република, са осигурени в Централния бюджет за 2016 г.

Следва да бъде подчертано, че съгласно чл.12 от  Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, сключена на 20.11.2006 г. относно имотите на посолствата на двете държави, „държавата домакин се задължава да отхвърля всякакви претенции на трета страна по отношение на терена и сградите върху него”. В този смисъл, българската държава следва да направи необходимото за обезпечаване на безпроблемното ползване на предоставения по силата на международния договор имот за нуждите на китайското посолство в София.  Китай е наш първостепенен партньор в Азия.  В резултат от реализирането на редица срещи и посещения на високо равнище и включването на България в Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ (16+1) през последните години, традиционно приятелските българо-китайски отношения са издигнати на ниво всестранно приятелско партньорство и сътрудничество. Интересът ни към Китай като глобален лидер, втора най-голяма икономика в света и постоянен член на СС на ООН, се определя от значителния стокообмен (близо 2 млрд.щ.д. годишно), възможностите за привличане на значими китайски инвестиции в българската икономика и търсенето на подкрепа за български позиции и кандидатури в международни организации.

Предвид  въздействието върху държавния бюджет, което ще окаже приемане на Постановлението на Министерския съвет за осигуряването на необходимите средства за реализирането на сделката, е приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.1 към чл.35, ал.1, т.4, буква „a” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

По предложение проект на решение на Министерския съвет е приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 към чл.35, ал.1, т.4, буква „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Приемането на предложените проект на постановление и проект на решение не произтичат от разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 10.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари