Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

Проектът на Постановление на Министерския съвет е разработен във връзка с влезлите в сила последни изменения и допълнения на Закона за опазване на земеделските земи, обнародвани в ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г. Измененията и допълненията в Закона за опазване на земеделските земи са свързани предимно с облекчаване и намаляване на административната тежест при провеждане на процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране и/или утвърждаване на трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.

 Изменението и допълнението на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи е извършено с оглед синхронизиране на разпоредбите и указване на необходимите действия, по които ще се прилагат настъпилите изменения в процедурите по реда на ЗОЗЗ. Направени са изменения, свързани с отпадане на процедурите по утвърждаване на подземни и надземни трасета. Предвид промените в закона относно промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет, да се извършва без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране са извършени изменения в глава Пета, раздел Първи и Трети от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ.

 Във връзка с направените изменения в § 2, ал. 3 от ДР на ЗОЗЗ, с изменението на правилника е определен реда, по който ще се осъществява придобиването на собственост върху земята, на която е извършено строителството преди влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за случаите в които земята е общинска.

 Предвид настъпили изменения в определени нормативни актове е предложено и изменение на чл. 3, чл. 30, чл. 51, чл. 64 от ППЗОЗЗ, както и изменения на чл. 68, във връзка с определения с чл. 39 от ЗОЗЗ състав на Комисията за земеделските земи.

 Във връзка с изтичане срока за временно ползване на земите, върху които са поставени мобилни телекомуникационни съоръжения и неприключили процедури по промяна на предназначение на земеделските земи, в случаите, за които следва да се проведат, с оглед правилното функциониране на вече изградената мрежа е удължен срока за ползване за тези обекти с още 10 години.

 


Дата на откриване: 11.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари