Обществени консултации

Проект на Инструкция за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници” чрез достъп до автоматизирани информационни системи

Проектът на Инструкция за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници”, чрез достъп до автоматизирани информационни системи, е нормативен административен акт, който се издава на основание чл. 16г от Закона за митниците. С проекта се определят условията и редът за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) и Агенция „Митници“ (АМ) чрез достъп до автоматизирани информационни системи (АИС) при изпълнение на функциите им, произтичащи от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и Закона за митниците (ЗМ).
Проектът на инструкция се издава на основание чл. 16г, ал. 3 от Закона за митниците.
Обменът на информация чрез достъп до АИС ще допринесе за оперативност и бързина при разследване на нарушения и престъпления съобразно компетентността на двете ведомства. С проекта се регламентират организацията и редът за достъп до АИС.
Предложеният проект на инструкция създава ясни правила за създаване на автоматизирани работни места и предоставяне на достъп за извършване на справочна дейност в информационните системи от служителите на АМ и МВР. Предмет на проекта е и провеждане на обучение на служителите, получили право на достъп с цел ефективно и коректно използване на АИС и спазване на правилата за защита при използването и разпространението на достъпваната информация.
Изпълнението на изискванията, заложени в предложения проект, ще гарантира правилната организация и реда за осъществяване на достъп до АИС.
Предложеният проект на Инструкция няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 15.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари