Обществени консултации

Проект на Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили

Проектът на Закон за възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили е изготвен в изпълнение на решение С-2/09 от 3 юни 2010 г. на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване на Върховния административен съд на Република България относно облагане с акциз на употребявани автомобили. В решението си Съдът стига до заключението, че по принцип облагането с акциз на тези стоки не противоречи на правото на Общността. Независимо от това обаче счита, че съществува несъвместимост на някои разпоредби на Закона за акцизите и данъчните складове с чл.110, ал.1 от Договора за функциониране на Европейския съюз в частта за надвишаването на преките или косвени данъци върху подобните стоки, идващи от други държави членки. В резултат на това е налице по-неблагоприятно облагане на внесените стоки от това на местните стоки, което само по себе си има дискриминиращо действие.

С проекта на закон се урежда възстановяването на надвнесен акциз за внесени или въведени на територията на страната употребявани автомобили за периода от 1 януари 2007 година до 31 декември 2009 година.
Основните моменти в законопроекта са:
Ø       Определя се кръгът от лица, които имат право на възстановяване, а именно това са лицата, посочени като получатели в митническата декларация или данъчно задължени лица в акцизната декларация. Основен мотив за това предложение, е че Данъчно-осигурителният процесуален кодекс забранява прехвърлянето на вземания на задължените лица по надвнесени публични задължения. В този смисъл и последващите промени в собствеността на автомобила няма да се отразяват върху правото на възстановяване.
 
Ø       Дадено е легално определение на понятието «надвнесен акциз» за целите на законопроекта, а именно това е разликата между внесения акциз за употребяван автомобил и размера на акциза за нов автомобил със същата мощност на двигателя. На практика това означава, че ще се възстановява надвнесен акциз за употребявани автомобили с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN.
 
Ø       Регламентира се процедурата по възстановяване, като възстановяването на акциза ще се извършва възоснова на подадено писмено искане на лицето до компетентната митница, където е внесен акцизът. Искането може да се подава в шест месеченсрокот влизането в сила на закона. Към искането ще се прилага митническа декларация или акцизна декларация (оригинал или заверено копие) и копие от платежен документ доказващ внасянето на акциза.
 
Ø       Надвнесеният акциз ще се възстановява с решение на началника на компетентната митница. В случаи, че лицето има задължения към Агенция „Митници”, тези задължения ще бъдат прихванати от надвнесения акциз и ще се възстановява разликата, ако има такава. Подлежащият на възстановяване акциз ще се възстановява заедно със законната лихва в 3-дневен срок от влизане в сила на решението за възстановяване, по посочена от лицето банкова сметка.
 
Ø       Урежда се и процедурата по възстановяване на данък върху добавената стойност във връзка с възстановения акциз.


Дата на откриване: 29.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари