Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 15.09.1999г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техни

Предлаганата Наредба цели изменения в режима за митническо оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от консулствата на други държави в Република България, ръководени от почетни консулски длъжностни лица.

Причините, поради които се предлага настоящото изменение, са свързани с обстоятелството, че досега наредбата уреждаше по-широк кръг от привилегии за консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, в сравнение с тези, които са предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения, обн., ДВ, бр. 42 от 1990 г.

Консулствата на други държави в Република България, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, се изключват от обхвата на наредбата. Отменя се досегашната възможност за освобождаване от митнически сборове за широк кръг от стоки. За в бъдеще за тези консулства ще бъдат приложими единствено разпоредбите, които са в пълно съответствие с Виенската конвенция за консулските отношения, обн., ДВ, бр. 42 от 1990 г., а именно – консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, ще имат право на освобождаване от митни сборове, данък върху добавената стойност, акцизи и такси, с изключение на таксите за действително предоставени услуги, единствено за следните предмети, предназначени изключително за служебно ползване: гербове, знамена, отличителни знаци, официални печатни материали, канцеларски мебели и обзавеждане и други подобни предмети, доставяни на консулството от изпращащата държава или по нейно искане.

Предлаганите изменения са в съответствие и с преобладаващата практика в държавите – членки на Европейския съюз.

 


Дата на откриване: 16.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари