Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г.

Предлаганите промени са свързани с осигуряване възможността гражданите и организациите да заявяват и получават предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги, като електронни услуги. Допълненията в наредбата целят основно да бъде постигнато съответствие между особените изисквания на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, подзаконовите актове по неговото прилагане и основните принципи на електронно управление от една страна, и съществуващият ред за предоставяне на административна услуга, предвиден в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, който ред към настоящия момент е базиран само на правилата за работа с документи на хартиен носител, от друга страна. С предложените изменения и допълнения в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта, се цели изцяло да се унифицира процедурата по електронното подаване на електронни заявления до Държавната комисия по хазарта, с което да отпадне необходимост от допълнително уреждане на въпроса в други актове.
С измененията в чл. 2, ал. 2 от наредбата се цели да се избегне възможността за превратно тълкуване, че председателят утвърждава само образци на искания на хартиен носител, а не и електронните заявления.


Дата на откриване: 18.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари